2 Koningen 5

2 Koningen 5

Naäman door Elisa genezen

1. Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. 2. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. 3. Zij zei tegen haar meesteres: “Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen.” 4. Toen ging Naäman zijn heer vertellen: “Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken.” 5. Daarop zei de koning van Syrië: “Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen.” En hij ging heen en nam tien talent zilver, zesduizend sikkel goud en tien stel gewaden met zich mee. 6. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: “Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naäman naar u toe gestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt.” 7. En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: “Ben ik dan Almachtige, om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toe stuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want, voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt.” 8. Maar het gebeurde, toen Elisa, de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: “Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is.” 9. Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. 10. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: “Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn.” 11. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: “Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, zijn Almachtige, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. 12. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden?” Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. 13. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: “Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn!” 14. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. 15. Toen keerde hij terug naar de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: “Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen Almachtige is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van je dienaar.” 16. Maar hij zei: “Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen!” En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. 17. Naäman zei daarop: “Zo niet, laat dan toch aan je dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan, want je dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere machtigen, dan alleen aan Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 18. In deze zaak moge Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je dienaar vergeven: Wanneer mijn heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je dienaar in deze zaak dan toch vergeven.” 19. Toen zei hij tegen hem: “Ga in vrede.”

Gehazi gestraft met melaatsheid

Toen Naäman op enige afstand van Elisa gekomen was, 20. zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: “Zie, mijn heer heeft Naäman, die Syriër, tegengehouden; hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen.” 21. Dus volgde Gehazi Naäman. En toen Naäman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei: “Is alles goed?” 22. En hij zei: “Alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen: Zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm twee jongemannen van de leerling-profeten bij mij gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee stel gewaden.” 23. Naäman zei daarop: “Neem alstublieft twee talent aan.” Hij drong bij hem aan en bond twee talent zilver in twee buidels, met twee stel gewaden, en hij gaf ze aan twee van zijn knechten, die ze voor hem uit droegen. 24. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over en borg het op in een huis. Hij liet de mannen gaan en zij gingen weg. 25. Daarna keerde hijzelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: “Waar kom je vandaan, Gehazi?” Hij zei: “Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan.” 26. Maar hij zei tegen hem: “Ging mijn hart niet mee, toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? 27. Daarom zal de melaatsheid van Naäman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten.” Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw.

2 Koningen 4 | 2 Koningen | 2 Koningen 6

Share