Jesaja 54

Jesaja 54

1. “Zing vrolijk, onvruchtbare, jij die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, jij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde,” zegt Yâ-hwéh. 2. Vergroot de plaats voor je tent, laat men je tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng je touwen, sla je pinnen vast. 3. Want je zult je rechts en links uitbreiden, je nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. 4. Wees niet bevreesd, want je zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want je zult niet te schande worden. Ja, je zult de schande van je jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van je weduwschap. 5. Want je Maker is je Man, Yâ-hwéh van de hemelse machten is Zijn Naam, en je Verlosser is de Pure van Israël, de Almachtige van heel de aarde zal Hij genoemd worden. 6. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept Yâ-hwéh jou, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt je Almachtige. 7. Voor een klein ogenblik heb Ik je verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik jullie bijeenbrengen. 8. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor jou Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over jou ontfermen, zegt Yâ-hwéh, je Verlosser. 9. Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op je toornen zal en je niet meer bestraffen zal. 10. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van jou niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt Yâ-hwéh, je Ontfermer. 11. Jij, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal je stenen leggen in schitterend zilverwit, Ik zal je grondvesten op saffieren, 12. je torens maken van kristal, je poorten van robijn, heel je omwalling van edelsteen. 13. Al je kinderen zullen door Yâ-hwéh onderwezen zijn, en de vrede van je kinderen zal groot zijn. 14. Je zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd je ver van onderdrukking, want je zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot je naderen. 15. Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen – wie tegen jou ten strijde trekt, die zal om jou ten val komen. 16. Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten. 17. Elk wapentuig dat tegen jou wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen je opstaat, zul jij schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van Yâ-hwéh, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt Yâ-hwéh.

Jesaja 53 | Jesaja | Jesaja 55

Share