Amos 3

Amos 3

Aankondiging van de straf over Israël en Juda

1. Luister naar dit woord dat Yâ-hwéh tot jullie spreekt, Israëlieten, tot het hele geslacht dat Ik uit het land Egypte heb geleid: 2. “Alleen jou heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal Ik je al je ongerechtigheden vergelden. 3. Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben? 4. Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft? Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft? 5. Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is? 6. Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat Yâ-hwéh dat doet? 7. Voorzeker, Yâ-hwéh doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. 8. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? Yâ-hwéh heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? 9. Laat het horen in de paleizen in Asdod en in de paleizen in het land Egypte, en zeg: ‘Verzamel jullie op de bergen van Samaria, en zie de grote verwarring in het midden daarvan en alle verdrukking daarbinnen.’ 10. Want zij weten niet te doen wat recht is,” spreekt Yâ-hwéh, “zij die geweld en verwoesting in hun paleizen opslaan.” 11. “Daarom,” zo zegt Yâ-hwéh: is de tegenstander, ja, aan alle kanten van het land! Hij zal je vesting van jou neerhalen, je paleizen zullen leeggeplunderd worden.” 12. Zo zegt Yâ-hwéh: “Zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes redt of een stukje van het oor, zo zullen de Israëlieten gered worden: Zij die in Samaria zitten op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank. 13. Luister en waarschuw het huis van Jakob,” spreekt Yâ-hwéh, de Almachtige van de hemelse machten. 14. “Voorzeker, op de dag dat Ik Israël zijn overtredingen zal vergelden, zal Ik ook de altaren van Bethel vergelden. Dan zullen de hoorns van het altaar afgehakt worden en op de aarde vallen. 15. Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden,” spreekt Yâ-hwéh.

Amos 2 | Amos | Amos 4

Share