Ezra 6

Ezra 6

1. Toen gaf koning Darius bevel en men zocht in het archief, waar men de schatten neerlegt, in Babel. 2. En in Achmetha, de burcht in het gewest Medië, werd een boekrol gevonden, waarin het volgende geschreven stond: “Om in gedachten te houden: 3. In het eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores een bevel: Het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Jeruzalem, laat dat huis weer opgebouwd worden op de plaats waar men offers brengt. De fundamenten ervan moeten gelijk blijven, zijn hoogte zestig el en zijn breedte zestig el, 4. met drie rijen gehouwen stenen en een rij van nieuw hout. De onkosten zullen uit het huis van de koning betaald worden. 5. Bovendien moet men ook de gouden en zilveren voorwerpen van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en naar Babel had gebracht, teruggeven om naar de tempel in Jeruzalem gebracht te worden, op hun plaats; je moet ze terugzetten in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 6. Welnu, Tattenai, landvoogd van het gebied aan de overzijde van de Eufraat, Sthar-Boznai en jouw ambtgenoten, je gerechtsdienaren aan de overzijde van de Eufraat, blijf daar weg! 7. Laat hen aan het werk blijven aan dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Laten de landvoogd van de Joden en de oudsten van de Joden dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` herbouwen op zijn oorspronkelijke plaats. 8. Ook wordt door mij bevel gegeven wat je moet doen voor de oudsten van deze Joden, om dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` te herbouwen. Uit het bezit van de koning, uit de belasting aan de overzijde van de Eufraat, moeten de onkosten aan deze mannen zorgvuldig en zonder ophouden vergoed worden. 9. En wat nodig is: jonge runderen, rammen en lammeren voor de brandoffers voor de Almachtige van de hemel, en tarwe, zout, wijn en olie volgens aanwijzing van de priesters in Jeruzalem; het moet hun dagelijks gegeven worden, zodat er nergens gebrek aan is. 10. Zo kunnen ze aangenaam reukwerk offeren aan de Almachtige van de hemel, en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. 11. Ook wordt door mij bevel gegeven dat van iedereen die dit bevel overtreedt een balk uit zijn huis zal worden uitgerukt, die zal worden opgericht; daaraan zal hij worden opgehangen. Zijn huis zal hierom tot een mesthoop gemaakt worden. 12. Moge Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, Die Zijn Naam daar heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het zorgvuldig uitgevoerd worden.” 13. Toen handelden Tattenai, de landvoogd van het gebied aan de overzijde van de Eufraat, Sthar-Boznai en hun ambtgenoten op deze zorgvuldige wijze, overeenkomstig wat koning Darius had toegezonden. 14. En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de Almachtige van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. 15. En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius.

Feesten na de voltooiing van de tempel

16. En de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen verrichtten de inwijding van dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` met vreugde. 17. Zij offerden ter inwijding van dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` honderd runderen, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en als zondoffer voor heel Israël twaalf geitenbokken, naar het aantal stammen van Israël. 18. En zij stelden priesters aan in hun groepen en Levieten in hun afdelingen, voor de dienst van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Jeruzalem, overeenkomstig het voorschrift in het boek van Mozes. 19. De ballingen vierden het Pascha op de veertiende van de eerste maand, 20. want de priesters en de Levieten hadden zich als één man gereinigd – zij waren allen rein – en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf. 21. De Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, aten het, en ook al wie zich naar hen toe had afgezonderd vanuit de verontreiniging van de heidenvolken van het land om Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël, te zoeken. 22. En zij vierden zeven dagen met blijdschap het Feest van de ongezuurde broden, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` had hen verblijd en Hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend om hen te bemoedigen bij het werk aan het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël.

Ezra 5 | Ezra | Ezra 7

Share