1 Koningen 18

1 Koningen 18

Elia en de profeten van de Baäl

1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tot Elia kwam, in het derde jaar: “Ga, vertoon je aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem.” 2. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. 3. Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zeer. 4. Het was namelijk gebeurd, toen Izebel de profeten van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. 5. Achab zei tegen Obadja: “Ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken.” 6. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging – alleen – de ene kant op, en Obadja ging – alleen – de andere kant op. 7. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei: “Bent u het, Elia?” 8. Hij zei: “Ik ben het. Ga, zeg tegen jouw heer: Zie, Elia is hier.” 9. Maar hij zei: “Wat heb ik gezondigd, dat je je dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden? 10. Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, je Almachtige, leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden: Hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij u niet konden vinden. 11. En nu zegt u: Ga, zeg jouw heer: Zie, Elia is hier. 12. En mocht het gebeuren dat ík van u zou weggaan en de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Achab de boodschap te brengen, en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vrees. 13. Is mijn heer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Izebel de profeten van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` doodde? Dat ik van de profeten van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` honderd man heb verborgen, per vijftig man in een grot, en dat ik die met brood en water onderhouden heb? 14. En nu zegt u: Ga, zeg uw heer: Zie, Elia is hier. Hij zou mij doden.” 15. Elia zei: “Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` van de hemelse machten leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen!” 16. Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem, en Achab ging Elia tegemoet. 17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: “Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?” 18. Toen zei hij: “Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar jij en het huis van je vader, doordat je de geboden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten.” 20. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen.

Elia op de berg Karmel

21. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: “Hoelang hink je nog op twee gedachten? Als Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de Almachtige is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!” Maar het volk antwoordde hem niet één woord. 22. Toen zei Elia tegen het volk: “Alleen ík ben overgebleven als profeet van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man. 23. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. 24. Roep daarna de naam van jouw machtige aan, dan zal ík de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` aanroepen. En de Machtige Die door vuur antwoordt, Die is de Almachtige.” En het hele volk antwoordde en zei: “Dat is goed.” 25. Elia zei tegen de profeten van de Baäl: “Kies voor jezelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want je bent met velen. Roep dan de naam van jouw machtige aan, maar je mag er geen vuur bij leggen.” 26. Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baäl aan, van de morgen tot de middag: “O Baäl, antwoord ons!” Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. 27. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: “Roep met luide stem! Hij is immers een machtige. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!” 28. Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. 29. En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde; er kwam geen teken van leven. 30. Toen zei Elia tegen heel het volk: “Kom naar voren, bij mij.” En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat omvergehaald was. 31. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` was gekomen: “Israël zal je naam zijn.” 32. Hij bouwde met die stenen het altaar in de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten zaad. 33. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. 34. Toen zei hij: “Vul vier kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout.” En hij zei: “Doe dat voor de tweede maal,” en zij deden het voor de tweede maal. Verder zei hij: “Doe het voor de derde maal,” en zij deden het voor de derde maal. 35. Het water liep rondom het altaar, en ook vulde hij de geul met water. 36. En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, Almachtige van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U de Almachtige bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. 37. Antwoord mij, Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de ware Almachtige bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.” 38. Toen viel er vuur van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. 39. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is de Almachtige, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is de Almachtige!” 40. Elia zei tegen hen: “Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen.” Zij grepen hen, en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen daar af. 41. Daarna zei Elia tegen Achab: “Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen.” 42. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. 43. Hij zei tegen zijn knecht: “Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee.” Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: “Er is niets.” Toen zei hij: “Ga terug, zevenmaal.” 44. En het gebeurde bij de zevende maal dat hij zei: “Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee.” En hij zei: “Ga tegen Achab zeggen: Span in, daal af en laat de regen je niet ophouden.” 45. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jizreël. 46. En de hand van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` was op Elia, en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt.

1 Koningen 17 | 1 Koningen | 1 Koningen 19

Share