Openbaring 11

Openbaring 11

De twee getuigen

1. En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: “Sta op en meet de tempel van Yâ-hwéh, het altaar en hen die daarin aanbidden. 2. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de pure stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 3. En Ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Almachtige van de aarde staan. 5. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. 6. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. 7. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin Sodom genoemd wordt en Egypte, waar ook onze Heerser werd gekruisigd. 9. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. 11. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit Yâ-hwéh in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 13. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de Almachtige van de hemel. 14. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.”

De zevende engel

15. En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heerser en van Zijn Gezalfde geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” 16. En de vierentwintig ouderlingen, die voor Yâ-hwéh op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden Yâ-hwéh, 17. en zeiden: “Wij danken U, Heerser, Yâ-hwéh de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de pure mensen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.” 19. En de tempel van Yâ-hwéh in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Openbaring 10 | Openbaring | Openbaring 12

Share