1

Nahum 1

Opschrift

1:1 De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

Loflied op Yahweh

1:2 Een na-ijverig Elohim en een Wreker is Yahweh, een Wreker is Yahweh, en zeer grimmig. Een Wreker is Yahweh voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
1:3 Yahweh is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. De weg van Yahweh is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.
1:4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de rivieren laat Hij verdrogen. Basan en Karmel zijn verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt.
1:5 De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners.
1:6 Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stukgebroken.
1:7 Yahweh is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen,
1:8 en door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.

Profetie over Juda en Ninevé

1:9 Wat u ook bedenkt tegen Yahweh, Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
1:10 Omdat zij vervlochten zijn als dorens, en dronken als dronkaards, zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
1:11 Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen Yahweh, een verderfelijke raadsman.
1:12 Zo zegt Yahweh: Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk, toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan! Ik heb u wel vernederd, maar Ik zal u niet meer vernederen.
1:13 Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken en uw banden verscheuren.
1:14 Maar wat u betreft heeft Yahweh geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.
1:15 Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

Micha 7 | Nahum 2

Share