Jesaja 44

Jesaja 44

1. Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 2. Zo zegt Yâ-hwéh, je Maker en je Formeerder van de moederschoot af, Die je helpt: “Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 3. Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op je nageslacht gieten en Mijn zegen op je nakomelingen. 4. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. 5. De één zal zeggen: Ik ben van Yâ-hwéh, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van Yâ-hwéh, en de erenaam Israël aannemen.” 6. Zo zegt Yâ-hwéh, de Koning van Israël, zijn Verlosser, Yâ-hwéh van de hemelse machten: “Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen Almachtige. 7. En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het jou van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want je bent Mijn getuigen: is er ook een Almachtige buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen. 9. De makers van beelden, allen zijn zij leegheid, hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. 10. Wie maakt er nu een machtige en giet een beeld dat geen nut doet? 11. Zie, al hun metgezellen zullen beschaamd worden, want vaklieden zijn slechts mensen. Laten zij bijeenkomen, laten zij allen opstaan; zij zullen angstig zijn, samen zullen zij beschaamd worden. 12. De ijzersmid smeedt een bijl, werkt in de vuurgloed, vormt het beeld met hamers, bewerkt het met zijn sterke arm; hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer, hij drinkt geen water en raakt afgemat. 13. De timmerman spant een meetlint uit, tekent het hout af met een krijtstift, maakt het glad met schaven, tekent het af met een passer en maakt het naar de vorm van een man, naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen. 14. Hij hakt voor zichzelf ceders om, neemt een cipres of een eik, en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud; hij plant een olm en de regen maakt die groot. 15. Ze dienen de mens tot brandhout, hij neemt ervan en warmt zich erbij, hij steekt het ook aan en bakt brood. Ook maakt hij er een machtige van en buigt zich ervoor, hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer. 16. De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij die helft eet hij vlees, braadt een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt: Ha, ik word warm, ik zie vuur! 17. Van de rest ervan maakt hij een machtige, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt: Red mij, want jij bent mijn machtige. 18. Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien, en hun harten, zodat zij niet begrijpen. 19. Niemand neemt het ter harte, er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen: De helft ervan heb ik verbrand in het vuur, ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan, ik heb vlees gebraden en gegeten – en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken, zou ik knielen voor een stuk hout? 20. Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht, zodat hij zijn ziel niet redden kan en niet kan zeggen: Is er geen bedrog in mijn rechterhand? 21. Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want je bent Mijn dienaar. Ik heb je geformeerd, je bent Mijn dienaar, Israël, je zult door Mij niet vergeten worden. 22. Ik delg je overtredingen uit als een nevel, en je zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost. 23. Zing vrolijk, hemel, want Yâ-hwéh heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin!” Want Yâ-hwéh heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. 24. Zo zegt Yâ-hwéh, je Verlosser, je Formeerder van de moederschoot af: “Ik ben Yâ-hwéh, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf; 25. Die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, Die de waarzeggers waanzinnig maakt; Die de wijzen doet terugdeinzen, Die hun kennis tot dwaasheid maakt; 26. Die het woord van Zijn knecht bevestigt, en de raad van Zijn boden volbrengt; Die tegen Jeruzalem zegt: Je zult bewoond worden, en tegen de steden van Juda: Je zult herbouwd worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen; 27. Die tegen de diepte zegt: Word droog, je rivieren zal Ik doen opdrogen; 28. Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.”

Jesaja 43 | Jesaja | Jesaja 45

Share