Handelingen 4

Handelingen 4

Petrus en Johannes voor het Sanhedrin

1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, 2. geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Yâhuwshúa` de opstanding uit de doden verkondigden. 3. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. 4. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer 5000. 5. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, 6. ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. 7. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: “Door welke kracht of door welke naam heb je dit gedaan?” 8. Toen zei Petrus, vervuld met de Pure Geest, tegen hen: “Leiders van het volk en oudsten van Israël! 9. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, 10. laat het dan bij jullie allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Yâhuwshúa`, de Nazarener, Die je gekruisigd hebt maar Die Yâ-hwéh uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor jullie staat. 11. Deze Yâhuwshúa` is de steen die door jullie, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 12. En de puurheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij puur moeten worden.” 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Yâhuwshúa` samen geweest waren. 14. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. 15. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar, 16. en zeiden: “Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. 17. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” 18. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Yâhuwshúa`. 19. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: “Oordeel zelf of het juist is in Yâ-hwéh’s ogen, meer naar jullie te luisteren dan naar Yâ-hwéh. 20. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.” 21. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen Yâ-hwéh over wat er gebeurd was. 22. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar.

Petrus en Johannes losgelaten

23. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. 24. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot Yâ-hwéh en zeiden: “Yâ-hwéh! U bent de Almachtige Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, 25. en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? 26. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen Yâ-hwéh en tegen Zijn Gezalfde. 27. Want, in waarheid, tegen Uw puur Kind Yâhuwshúa`, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, 28. om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. 29. Nu dan, Yâ-hwéh, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 30. doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw puur Kind Yâhuwshúa`.” 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Pure Geest en spraken het Woord van Yâ-hwéh met vrijmoedigheid.

Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen

32. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. 33. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Gezalfde Yâhuwshúa`; en er was grote genade over hen allen. 34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. 35. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. 36. En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, 37. had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen.

Handelingen 3 | Handelingen | Handelingen 5

Share