16

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 16

16:1 Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van Yahweh.
16:2 Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar Yahweh toetst de geesten.
16:3 Vertrouw uw werken aan Yahweh toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.
16:4 Yahweh heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.
16:5 Al wie hooghartig is, is voor Yahweh een gruwel. Hand op hand: hij zal niet voor onschuldig gehouden worden.
16:6 Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vrees voor Yahweh keert men zich af van het kwade.
16:7 Als Yahweh behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten.
16:8 Beter is een weinig met gerechtigheid, dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.
16:9 Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar Yahweh bestuurt zijn voetstappen.
16:10 Een beslissend vonnis ligt op de lippen van een koning, in de rechtspraak pleegt zijn mond geen trouwbreuk.
16:11 Een betrouwbare waag en weegschaal behoren Yahweh toe, alle weegstenen in de buidel zijn Zijn werk.
16:12 Voor koningen is het een gruwel goddeloos te handelen, want door gerechtigheid wordt een troon bevestigd.
16:13 Koningen hebben een welgevallen aan lippen die oprechtheid spreken, zij hebben lief wie oprechte woorden spreekt.
16:14 De woede van een koning is als de boden van de dood, maar een wijze man verzoent die.
16:15 In het licht van het gezicht van een koning is leven, zijn welgevallen is als een wolk met late regen.
16:16 Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!
16:17 De gebaande weg van oprechten is zich af te keren van het kwade: wie zijn weg in acht neemt, bewaart zijn ziel.
16:18 Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.
16:19 Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen.
16:20 Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op Yahweh vertrouwt: welzalig is hij.
16:21 De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht.
16:22 Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is dwaasheid.
16:23 Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen.
16:24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
16:25 Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.
16:26 De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe.
16:27 Een verdorven man graaft kwaad op, en op zijn lippen is het als een verzengend vuur.
16:28 Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.
16:29 Een man van geweld misleidt zijn naaste en brengt hem op een weg die niet goed is.
16:30 Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit.
16:31 Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid.
16:32 Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.
16:33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van Yahweh.

Spreuken 15 | Spreuken 17

Share