2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

1 Petrus 2

De levende steen en het heilige volk

2:1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.
2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
2:3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,
2:4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij Yahweh uitverkoren en kostbaar,
2:5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die Yahweh welgevallig zijn door Jezus Christus.
2:6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
2:7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok;
2:8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat Yahweh Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
2:10 u, die voorheen geen volk was, maar nu het volk van Yahweh bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

Een voorbeeld voor de heidenen

2:11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.
2:12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, Yahweh verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Aan alle gezag onderdanig

2:13 Onderwerp u dan omwille van Yahweh aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber,
2:14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.
2:15 Want zo is het de wil van Yahweh, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert;
2:16 als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van Yahweh.
2:17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees Yahweh; eer de koning.
2:18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

Lijden omwille van het goede

2:19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor Yahweh dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt.
2:20 Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij Yahweh.
2:21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
2:22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;
2:23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;
2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
2:25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

1 Petrus 1 | 1 Petrus | 1 Petrus 3

Share