Handelingen 24

Handelingen 24

Paulus voor Felix

1. En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias daar met de oudsten en een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. 2. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen: 3. “Dat wij door jouw toedoen grote vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door je wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. 4. Maar, om je niet lang op te houden, verzoek ik je dat je ons, met de welwillendheid die jou eigen is, een ogenblik aanhoort. 5. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen. 6. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te verontreinigen. Wij hebben hem dan ook gevangengenomen om naar onze wet een oordeel over hem te vellen, 7. maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg 8. en gaf zijn aanklagers bevel naar jou toe te gaan. Als je hem ondervraagt, zul je zelf van hem alles kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen.” 9. En ook de Joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. 10. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken: “Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. 11. U kunt immers weten dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. 12. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad, 13. en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. 14. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de Almachtige van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. 15. Ik heb hoop op Yâ-hwéh – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. 16. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor Yâ-hwéh en de mensen. 17. En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. 18. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met opschudding. 19. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben. 20. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad stond, 21. of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld!” 22. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de Weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak, en zei: “Als Lysias, de overste, gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar je zaak.” 23. En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. 24. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Yâhuwshúa`. 25. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: “Nu kun je gaan; wanneer ik gelegenheid heb, zal ik je weer laten halen.” 26. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. 27. Maar toen er twee jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger; en Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter.

Handelingen 23 | Handelingen | Handelingen 25

Share