Jeremia 21

Jeremia 21

1. Het woord dat van Yâ-hwéh gekomen is tot Jeremia, toen koning Zedekia Pashur, de zoon van Malchia, en de priester Zefanja, de zoon van Maäseja, naar hem toe gestuurd had om te zeggen: 2. “Raadpleeg toch Yâ-hwéh voor ons, want Nebukadrezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Misschien zal Yâ-hwéh met ons doen overeenkomstig al Zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt.” 3. Toen zei Jeremia tegen hen: “Dit moet je tegen Zedekia zeggen: 4. Zo zegt Yâ-hwéh, de Almachtige van Israël: ‘Zie, Ik ga de wapenrusting omdraaien die in je hand is, waarmee je tegen hen strijdt, tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën, die je buiten de muur belegeren, en Ik zal hen verzamelen midden in deze stad. 5. Ík zal tegen je strijden met een uitgestrekte hand en met een sterke arm, ja, met toorn, met grimmigheid en met grote verbolgenheid. 6. Ik zal de inwoners van deze stad treffen, zowel mens als dier: door een grote pestziekte zullen zij sterven.’ 7. ‘Daarna,’ spreekt Yâ-hwéh, ‘zal Ik Zedekia, de koning van Juda, zijn dienaren, het volk, en hen die in deze stad overgebleven zijn van de pest, het zwaard en de honger, in de hand geven van Nebukadrezar, de koning van Babel, in de hand van hun vijanden en in de hand van hen die hen naar het leven staan. Hij zal hen slaan met de scherpte van het zwaard: Hij zal hen niet sparen, geen medelijden hebben, en zich over hen niet ontfermen. 8. En tegen dit volk moet je zeggen:’ Zo zegt Yâ-hwéh: ‘Zie, Ik houd je de weg naar het leven en de weg naar de dood voor. 9. Wie in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, door de honger of door de pest. Maar wie vertrekt en overloopt naar de Chaldeeën, die je belegeren, die zal in leven blijven en zijn leven zal hem tot buit zijn. 10. Want Ik heb Mijn aangezicht tegen deze stad gericht ten kwade en niet ten goede,’ spreekt Yâ-hwéh. ‘Zij zal overgegeven worden in de hand van de koning van Babel, en hij zal haar met vuur verbranden. 11. Over het koningshuis van Juda. Hoor het woord van Yâ-hwéh, 12. huis van David.'” Zo zegt Yâ-hwéh: “Verschaf ’s morgens recht, en red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt, anders laait Mijn grimmigheid op als een vuur en brandt die zo, dat niemand blussen kan, vanwege je slechte daden. 13. Zie, Ik zál jou, jij die zetelt in het dal, rots in de vlakte,” spreekt Yâ-hwéh, “jij die zegt: ‘Wie zal naar ons afdalen of wie zal onze schuilplaatsen binnenkomen?’ 14. Ik zal je overeenkomstig de vrucht van je daden straffen,” spreekt Yâ-hwéh, “Ik zal een vuur aansteken in zijn woud; dat alles rondom zich zal verteren.”

Jeremia 20 | Jeremia | Jeremia 22

Share