Ruth 4

Ruth 4

Boaz trouwt met Ruth

1. Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: “Kom eens hier en ga hier zitten, jij daar, hoe je ook heet.” En hij kwam daarheen en ging zitten. 2. En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de stad, en zei: “Ga hier zitten.” En zij gingen zitten. 3. Toen zei hij tegen de losser: “Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. 4. En ík heb gezegd: Ik zal het jou ter ore doen komen door te zeggen: Koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als je het wilt lossen, los het. En als je het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve jij, en ik na jou.” Toen zei hij: “Ik zal het lossen.” 5. Maar Boaz zei: “Op de dag dat je het land van de hand van Naomi koopt, koop je het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden.” 6. Toen zei de losser: “Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neem jij voor je rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen.” 7. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en dit diende als bewijs in Israël. 8. Dus zei de losser tegen Boaz: “Koop jij het voor jezelf.” En hij trok zijn schoen uit. 9. Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: “Jullie zijn vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is. 10. Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. Je bent vandaag getuigen.” 11. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: “Wij zijn getuigen. Moge Yâ-hwéh Yâhuwshúa` deze vrouw, die in je huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak je naam beroemd in Bethlehem. 12. En moge je huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je uit deze jonge vrouw geven zal.” 13. Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. 14. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: “Geloofd zij Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, Die niet heeft nagelaten om je vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël! 15. Hij zal er voor jou zijn om je te verkwikken en jou in je ouderdom te onderhouden. Want je schoondochter, die je liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor jou is dan zeven zonen.” 16. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. 17. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: “Bij Naomi is een zoon geboren.” En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. 18. Dit nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez verwekte Hezron, 19. Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, 20. Amminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, 21. Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22. Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.

Ruth 3 | 1 Samuel | 1 Samuel 1

Share