5

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

1 Petrus 5

De roeping van de ouderlingen

5:1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
5:2 Hoed de kudde van Yahweh die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
5:3 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.
5:4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

In Elohims hoede en waakzaam tegen de duivel

5:5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want Yahweh keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
5:6 Verneder u dan onder de krachtige hand van Yahweh, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
5:7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
5:9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Zegen, afzender, groeten

5:10 De Elohim nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (de Messias Yahushua), Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
5:11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
5:12 Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van Yahweh is, waarin u staat.
5:13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
5:14 Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.

1 Petrus 4 | 2 Petrus | 2 Petrus 1

Share