1 Samuel 30

1 Samuel 30

Ziklag door de Amalekieten verwoest

1. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag. Zij hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand, 2. en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. 3. David en zijn mannen kwamen bij de stad, en zie, die was met vuur verbrand; en hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. 4. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. 5. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd: Ahinoam, uit Jizreël, en Abigaïl, de vrouw van Nabal, uit Karmel. 6. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, zijn Almachtige. 7. En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: “Breng mij toch de efod.” En Abjathar bracht de efod bij David. 8. Toen raadpleegde David Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en zei: “Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen?” En Hij zei tegen hem: “Achtervolg ze, want je zult ze zeker inhalen, en je zult de gevangenen zeker bevrijden.” 9. David ging op weg, hij en de zeshonderd mannen die bij hem waren; en toen zij bij de beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter, 10. maar David achtervolgde hen, hij en vierhonderd mannen; maar tweehonderd mannen, die zó moe waren dat zij de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter. 11. Zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Zij gaven hem brood en hij at, en zij gaven hem water te drinken; 12. zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug; want hij had drie dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. 13. Daarna zei David tegen hem: “Van wie ben je? En waar kom je vandaan?” Toen zei de Egyptische jongen: “Ik ben de slaaf van een Amalekitische man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten, omdat ik drie dagen geleden ziek geworden ben. 14. Wij hadden een inval gedaan in het Zuiderland van de Cherethieten, dat aan Juda toebehoort, en in het Zuiderland van Kaleb; en wij hebben Ziklag met vuur verbrand.” 15. Toen zei David tegen hem: “Kun je mij naar deze bende brengen?” Hij zei: “Zweer mij bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dat je mij niet zult doden en dat je mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer! Dan zal ik je naar deze bende brengen.” 16. En hij bracht hem erheen, en zie, zij lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die zij meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. 17. David sloeg op hen in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag; er ontkwam niemand van hen, behalve vierhonderd jongemannen, die op kamelen reden en ontvluchtten. 18. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden; ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. 19. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe, en niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. 20. David nam ook al de schapen en de runderen mee; zij dreven die voor het eigen vee uit en zeiden: “Dit is de buit van David.” 21. Toen David bij de tweehonderd mannen kwam, die zó moe waren geweest dat zij David niet hadden kunnen volgen, en die zij bij de beek Besor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was, tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. 22. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren, het woord en zeiden: “Omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meevoeren en weggaan.” 23. Maar David zei: “Zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam, in onze hand gegeven. 24. Wie zou in deze zaak naar jullie luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen.” 25. En dit is van die dag af en voortaan zo geweest; want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël, tot op deze dag. 26. Toen David in Ziklag kwam, stuurde hij een deel van de buit aan de oudsten van Juda, zijn vrienden, en zei: “Zie, een geschenk voor jullie, van de buit van de vijanden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.” 27. Het werd gegeven aan die in Bethel, aan die in Ramoth in het Zuiderland, en aan die in Jatthir; 28. en aan die in Aroër, aan die in Sifmoth en aan die in Estemoa; 29. en aan die in Rachel, aan die in de steden van de Jerahmeëlieten en aan die in de steden van de Kenieten; 30. en aan die in Horma, aan die in Bor-Asan en aan die in Atach; 31. en aan die in Hebron en al de plaatsen waar David geweest was, hij en zijn mannen.

1 Samuel 29 | 1 Samuel | 1 Samuel 31

Share