94

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 94

94:1 O Elohim van alle wraak, Yahweh, Elohim van alle wraak, verschijn blinkend!
94:2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.
94:3 Hoelang zullen de goddelozen, Yahweh, hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,
94:4 hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?
94:5 O Yahweh, zij verbrijzelen Uw volk, zij verdrukken Uw eigendom.
94:6 De weduwe en de vreemdeling doden zij; zij vermoorden de wezen
94:7 en zeggen: Yahweh ziet het niet, de Elohim van Jakob merkt het niet.
94:8 Let op, onverstandigen onder het volk; dwazen, wanneer zult u verstandig worden?
94:9 Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?
94:10 Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen, Hij Die de mens kennis bijbrengt?
94:11 Yahweh kent de gedachten van de mens: vluchtig zijn ze.
94:12 Gezegend de man die U bestraft, o Yahweh, en die U onderwijst uit Uw wet.
94:13 Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.
94:14 Want Yahweh zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.
94:15 Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn, alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.
94:16 Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?
94:17 Als Yahweh niet mijn Helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.
94:18 Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw barmhartigheid mij, o Yahweh.
94:19 Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.
94:20 Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan, die onheil sticht bij verordening?
94:21 Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige, onschuldig bloed verklaren zij schuldig.
94:22 Maar Yahweh is mij een veilige vesting geweest, mijn Elohim is mij tot een rots, mijn toevlucht.
94:23 Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren, Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen, ja, Yahweh, onze Elohim, zal hen ombrengen.

Psalm 93 | Psalm 95

Share