2 Koningen 8

2 Koningen 8

De vrouw uit Sunem ontvangt haar bezittingen terug

1. Elisa had gesproken tot de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had: “Sta op en ga heen, jij en je gezin, en verblijf als vreemdeling waar je verblijven kunt, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft een hongersnood aangekondigd, en die zál ook zeven jaar lang over het land komen.” 2. En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: zij ging, zij en haar gezin, en verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen, zeven jaar lang. 3. En het gebeurde na verloop van de zeven jaren dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeerde. Zij ging eropuit om de hulp van de koning in te roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. 4. De koning was nu juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Hij zei: “Vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft.” 5. En het gebeurde, terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had, zie, de vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. Toen zei Gehazi: “Mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon, die Elisa levend heeft gemaakt.” 6. En de koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een hoveling mee en zei: “Laat zij alles wat van haar is, terugkrijgen, ook de hele opbrengst van de akker, van de dag af dat zij het land verlaten heeft, tot nu toe.”

Hazaël wordt koning van Syrië

7. Daarna kwam Elisa in Damascus, toen Benhadad, de koning van Syrië, ziek was; men bracht hem de boodschap: “De man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is hierheen gekomen.” 8. Toen zei de koning tegen Hazaël: “Neem een geschenk mee en ga de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tegemoet en raadpleeg Yâ-hwéh Yâhuwshúa` door hem en zeg: Zal ik van deze ziekte genezen?” 9. Zo ging Hazaël hem tegemoet en nam een geschenk mee, te weten allerlei kostbaarheden uit Damascus, een last van veertig kamelen. Hij kwam voor hem staan en zei: “Je zoon Benhadad, de koning van Syrië, heeft mij naar jou toegestuurd om te zeggen: Zal ik van deze ziekte genezen?” 10. Elisa zei tegen hem: “Ga, zeg tegen hem: U zult zeker genezen (ironisch bedoeld). Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft mij echter laten zien dat hij zeker sterven zal.” 11. Hij zette een strak gezicht en hield dat zo, tot beschamens toe; en de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` begon te huilen. 12. Toen zei Hazaël: “Waarom huil je?” Hij zei: “Omdat ik weet wat voor kwaad je de Israëlieten zult aandoen: je zult hun vestingen in brand steken, hun jongemannen met het zwaard doden, hun kleine kinderen verpletteren en hun zwangere vrouwen opensnijden.” 13. Hazaël zei: “Maar wat is jouw dienaar, die hond, dat hij deze grote daad zou verrichten?” En Elisa zei: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft mij laten zien dat jij koning zult worden over Syrië.” 14. Toen ging hij bij Elisa weg en kwam bij zijn heer. Die zei tegen hem: “Wat heeft Elisa tegen jou gezegd?” En hij zei: “Hij heeft tegen mij gezegd: U zult zeker genezen.” 15. En het gebeurde de volgende dag dat hij een deken nam, die in het water dompelde en over diens gezicht uitspreidde, zodat hij stierf. En Hazaël werd koning in zijn plaats.

Jehoram koning van Juda

16. In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, toen Josafat koning was van Juda, begon Jehoram, de zoon van Josafat, de koning van Juda, te regeren. 17. Hij was tweeëndertig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. 18. Hij ging in de weg van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab deed, want de dochter van Achab was hem tot vrouw geworden. Hij deed wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 19. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` wilde Juda echter niet te gronde richten omwille van Zijn dienaar David, zoals Hij hem gezegd had dat Hij hem alle dagen voor zijn zonen een lamp zou geven. 20. In zijn dagen kwam Edom in opstand tegen het gezag van Juda en stelde een koning over zich aan. 21. Daarom stak Jehoram over naar Zaïr, met al zijn strijdwagens bij hem. Hij stond ’s nachts op en versloeg Edom, dat zich rondom hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens bevond, en het volk vluchtte naar zijn tenten. 22. Toch kwam Edom in opstand tegen het gezag van Juda tot op deze dag; toen kwam Libna in opstand. 23. Het overige nu van de geschiedenis van Jehoram en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? 24. En Jehoram ging te ruste bij zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David, en zijn zoon Ahazia werd koning in zijn plaats.

Ahazia koning van Juda

25. In het twaalfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, begon Ahazia, de zoon van Jehoram, de koning van Juda, te regeren. 26. Ahazia was tweeëntwintig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde één jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Athalia, de dochter van Omri, de koning van Israël. 27. En hij ging in de weg van het huis van Achab en deed wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, zoals het huis van Achab; hij was immers een schoonzoon van het huis van Achab. 28. Hij trok met Joram, de zoon van Achab, ten strijde naar Ramoth in Gilead tegen Hazaël, de koning van Syrië; en de Syriërs versloegen Joram. 29. Daarop keerde koning Joram terug om in Jizreël te genezen van de verwondingen die de Syriërs hem te Rama toegebracht hadden, toen hij tegen Hazaël, de koning van Syrië, streed. En Ahazia, de zoon van Jehoram, de koning van Juda, kwam om Joram, de zoon van Achab, in Jizreël te zien, want hij was ziek.

2 Koningen 7 | 2 Koningen | 2 Koningen 9

Share