Mattheüs 13

Mattheüs 13

De zaaier

1. Op die dag verliet Yâhuwshúa` het huis en ging bij de zee zitten. 2. En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 3. En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: “Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 5. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 7. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 8. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. 9. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

Waarom Yâhuwshúa` door gelijkenissen sprak

10. En de leerlingen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: “Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen?” 11. Hij antwoordde en zei tegen hen: “Omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 12. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. 13. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. 14. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zul je horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zul je zien, maar beslist niet opmerken. 15. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 16. Maar jullie ogen zijn zalig omdat zij zien, en jullie oren omdat zij horen. 17. Want voorwaar, Ik zeg je dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat je ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat je hoort, en zij hebben het niet gehoord.”

Uitleg van de gelijkenis van de zaaier

18. “Luister dan naar de gelijkenis van de zaaier. 19. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. 20. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 21. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.”

Het onkruid tussen de tarwe

24. Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. 25. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28. Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? 29. Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.”

Het mosterdzaad en het zuurdeeg

31. Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. 32. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken.” 33. Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.” 34. Al deze dingen sprak Yâhuwshúa` tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, 35. opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: “Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld.”

Uitleg van de gelijkenis van het onkruid

36. Toen Yâhuwshúa` de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn leerlingen kwamen bij Hem en zeiden: “Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker.” 37. Hij antwoordde en zei tegen hen: “Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39. De vijand die het gezaaid heeft, is sâţâ ́n; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41. de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42. en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

De schat in de akker en de parel van grote waarde

44. “Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. 45. Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. 46. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.”

Het visnet

47. “Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 48. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. 49. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50. en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” 51. Yâhuwshúa` zei tegen hen: Heb je dit alles begrepen?” Zij zeiden tegen Hem: “Ja, Yâhuwshúa`.” 52. Hij zei tegen hen: “Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.”

Yâhuwshúa` in Nazareth verworpen

53. En toen Yâhuwshúa` deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat Hij vandaar vertrok. 54. En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: “Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan? 55. Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? 56. En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?” 57. En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Yâhuwshúa` zei tegen hen: “Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis.” 58. En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

Mattheüs 12 | Mattheüs | Mattheüs 14

Share