2 Koningen 6

2 Koningen 6

Elisa laat ijzer op het water drijven

1. De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: “Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. 2. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen.” En hij zei: “Ga maar.” 3. En één van hen zei: “Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren.” En hij zei: “Ik ga zelf mee.” 4. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. 5. En het gebeurde, toen één van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: Ach, mijn heer, het was nog wel geleend!” 6. De man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei: “Waar is het gevallen?” En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het ernaartoe en deed het ijzer bovendrijven. 7. Hij zei: “Haal het naar je toe.” Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het.

De Syriërs met blindheid geslagen

8. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: “Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn.” 9. Maar de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: “Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken.” 10. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was; dat gebeurde niet een- of tweemaal. 11. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: “Kun je mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is?” 12. En één van zijn dienaren zei: “Nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt.” 13. Hij zei toen: “Ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden opuit kan sturen en hem kan laten halen.” Hem werd daarop verteld: “Zie, hij is in Dothan.” 14. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ’s nachts en omsingelden de stad. 15. De dienaar van de man van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: “Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?” 16. Hij zei: “Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” 17. En Elisa bad en zei: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, open toch zijn ogen, zodat hij ziet.” En Yâ-hwéh Yâhuwshúa` opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 18. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en zei: “Sla dit volk toch met blindheid.” En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. 19. Toen zei Elisa tegen hen: “Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik jullie naar de man brengen die je zoekt.” En hij bracht hen naar Samaria. 20. En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien.” En Yâ-hwéh Yâhuwshúa` opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren midden in Samaria. 21. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: “Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader?” 22. Maar hij zei: “Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer.” 23. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug.

Belegering van Samaria

24. Het gebeurde daarna, dat Benhadad, de koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde, optrok en Samaria belegerde. 25. En er ontstond een grote hongersnood in Samaria, want zie, zij belegerden de stad, totdat een ezelskop voor tachtig zilverstukken werd verkocht en het vierde deel van een kab duivenmest voor vijf zilverstukken. 26. En het gebeurde, toen de koning van Israël op de muur voorbijging, dat een vrouw tot hem riep: “Help mij, mijn heer koning.” 27. Hij zei: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa` helpt jou niet, waarmee zou ik jou dan helpen? Met iets van de dorsvloer of van de perskuip?” 28. De koning zei verder tegen haar: “Wat heb je?” Ze zei: “Deze vrouw heeft tegen mij gezegd: Geef je zoon, dan eten wij hem vandaag op. Dan zullen wij morgen mijn zoon eten. 29. Toen hebben wij mijn zoon gekookt en opgegeten, maar toen ik de volgende dag tegen haar zei: Geef je zoon, dan zullen wij hém opeten, heeft zij haar zoon verborgen.” 30. En het gebeurde, toen de koning de woorden van deze vrouw hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Omdat hij over de muur voorbijkwam, zag het volk dat hij, zie, daaronder een rouwgewaad op zijn blote lichaam droeg. 31. En hij zei: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa` mag zó en nog veel erger met mij doen, als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vandaag op hem zal blijven!” 32. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. De koning stuurde een man voor zich uit, maar voordat de bode bij hem gekomen was, had hij zelf tegen de oudsten gezegd: “Heb je gezien hoe die moordenaarszoon iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Let op! Als die boodschapper komt, sluit dan de deur, en dring hem bij de deur terug. Is het geluid van de voetstappen van zijn heer niet achter hem?” 33. Terwijl hij nog met hen sprak, zie, toen kwam de bode naar hem toe en zei: “Zie, dit kwaad is van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, wat zou ik verder nog op Yâ-hwéh Yâhuwshúa` wachten?”

2 Koningen 5 | 2 Koningen | 2 Koningen 7

Share