November

  1 – Jeremia 51, 52; Titus 2
2 – Klaagliederen 1, 2; Titus 3
3 – Klaagliederen 3-5; Filemon
4 – Ezechiël 1, 2; Hebreeën 1
5 – Ezechiël 3, 4; Hebreeën 2
6 – Ezechiël 5-7; Hebreeën 3
7 – Ezechiël 8-10; Hebreeën 4
8 – Ezechiël 11, 12; Hebreeën 5
9 – Ezechiël 13; Hebreeën 6
10 – Ezechiël 14, 15; Hebreeën 7
11 – Ezechiël 16; Hebreeën 8
12 – Ezechiël 17, 18; Hebreeën 9
13 – Ezechiël 19, 20; Hebreeën 10:1-25
14 – Ezechiël 21, 22; Hebreeën 10:26-39
15 – Ezechiël 23, 24; Hebreeën 11:1-21

 

16 – Ezechiël 25, 26; Hebreeën 11:22-40
17 – Ezechiël 27, 28; Hebreeën 12
18 – Ezechiël 29, 30; Hebreeën 13
19 – Ezechiël 31, 32; Jakobus 1
20 – Ezechiël 33, 34; Jakobus 2
21 – Ezechiël 35, 36; Jakobus 3
22 – Ezechiël 37, 38; Jakobus 4
23 – Ezechiël 39; Jakobus 5
24 – Ezechiël 40, 41; 1 Petrus 1
25 – Ezechiël 42, 43; 1 Petrus 2
26 – Ezechiël 44, 45; 1 Petrus 3
27 – Ezechiël 46-48; 1 Petrus 4
28 – Daniël 1; 1 Petrus 5
29 – Daniël 2; 2 Petrus 1
30 – Daniël 3; 2 Petrus 2
Share