135

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 135

135:1 Loof Yahweh. Loof de Naam van Yahweh, loof Hem, dienaren van Yahweh,
135:2 u, die staat in het huis van Yahweh, in de voorhoven van het huis van onze Elohim.
135:3 Loof Yahweh, want Yahweh is goed; zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.
135:4 Want Yahweh heeft Zich Jakob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom.
135:5 Want ik weet: Yahweh is groot; onze Yahweh gaat alle goden te boven.
135:6 Al wat Yahweh behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.
135:7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde, Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen, Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.
135:8 Hij trof de eerstgeborenen in Egypte, van de mens af tot het vee toe.
135:9 Hij zond tekenen en wonderen in uw midden, o Egypte, aan de farao en al zijn dienaren.
135:10 Hij versloeg vele volken en doodde machtige koningen:
135:11 Sihon, de koning van de Amorieten, en Og, de koning van Basan, en al de koninkrijken van Kanaän.
135:12 Hun land gaf Hij als erfelijk bezit, als erfelijk bezit aan Zijn volk Israël.
135:13 Yahweh, Uw Naam bestaat voor eeuwig; De gedachtenis aan U, o Yahweh, is van generatie op generatie.
135:14 Want Yahweh zal Zijn volk recht verschaffen en het zal Hem berouwen over Zijn dienaren.
135:15 De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden.
135:16 Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet.
135:17 Zij hebben oren, maar horen niet; er is zelfs geen adem in hun mond.
135:18 Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt.
135:19 O huis van Israël, loof Yahweh; o huis van Aäron, loof Yahweh.
135:20 Huis van Levi, loof Yahweh; u die Yahweh vreest, loof Yahweh.
135:21 Gezegend zij Yahweh vanuit Sion, Hij Die in Jeruzalem woont. Loof Yahweh.

Psalm 134 | Psalm 136

Share