Jeremia 36

Jeremia 36

1. Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van Yâ-hwéh tot Jeremia kwam: 2. “Neem een boekrol en schrijf daarop alle woorden die Ik tot je gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken, vanaf de dag dat Ik tot je gesproken heb, vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. 3. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al de rampspoed dat Ik hun denk aan te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en Ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven.” 4. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van Yâ-hwéh die Hij tot hem gesproken had, op de boekrol. 5. En Jeremia gebood Baruch: “Ik word tegengehouden, ik kan niet in het huis van Yâ-hwéh komen. 6. Daarom moet je zelf gaan en uit de rol voorlezen waarop je uit mijn mond de woorden van Yâ-hwéh hebt opgeschreven, ten aanhoren van het volk in het huis van Yâ-hwéh op de vastendag. Je moet ze ook voorlezen ten aanhoren van alle Judeeërs die uit hun steden komen. 7. Misschien zal hun smeekbede terechtkomen voor het aangezicht van Yâ-hwéh, en zullen zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, want groot is de toorn en de grimmigheid die Yâ-hwéh tegen dit volk heeft uitgesproken.” 8. Baruch, de zoon van Neria, deed overeenkomstig alles wat de profeet Jeremia hem geboden had, door uit de boekrol de woorden van Yâ-hwéh voor te lezen in het huis van Yâ-hwéh. 9. Het gebeurde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vasten uitriepen voor het aangezicht van Yâ-hwéh, voor heel het volk in Jeruzalem en heel het volk dat uit de steden van Juda naar Jeruzalem kwam. 10. Toen las Baruch uit de boekrol de woorden van Jeremia voor in het huis van Yâ-hwéh, in de kamer van Gemarja, de zoon van Safan, de schrijver, in de bovenste voorhof, bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van Yâ-hwéh, ten aanhoren van heel het volk. 11. Toen Michaja, de zoon van Gemarja, de zoon van Safan, al de woorden van Yâ-hwéh uit die boekrol hoorde, 12. daalde hij af naar het huis van de koning, naar de kamer van de schrijver. En ziedaar, alle vorsten zaten er: de schrijver Elisama, Delaja, de zoon van Semaja, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemarja, de zoon van Safan, Zedekia, de zoon van Hananja, en alle vorsten. 13. Michaja maakte hun alle woorden bekend die hij gehoord had, toen Baruch ten aanhoren van het volk uit die boekrol voorlas. 14. Toen stuurden alle vorsten Jehudi, de zoon van Nethanja, de zoon van Selemja, de zoon van Cusji, naar Baruch, om te zeggen: “De rol waaruit je ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen, neem die in je hand en kom.” Baruch, de zoon van Neria, nam de rol in zijn hand en kwam naar hen toe. 15. Zij zeiden tegen hem: “Ga toch zitten en lees ten aanhoren van ons deze voor.” En Baruch las ten aanhoren van hen voor. 16. Nu gebeurde het, zodra zij alle woorden hoorden, dat zij elkaar angstig aankeken en tegen Baruch zeiden: “Al deze woorden moeten wij beslist aan de koning bekendmaken.” 17. Zij vroegen Baruch: “Maak ons toch bekend, hoe heb je al deze woorden die uit zijn mond kwamen, opgeschreven?” 18. Baruch zei tegen hen: “Met zijn eigen mond deelde hij mij al deze woorden mee, terwijl ik ze met inkt op deze boekrol schreef.” 19. Toen zeiden de vorsten tegen Baruch: “Ga heen, verberg je, jij en Jeremia, zodat niemand weet waar je bent.” 20. Zij gingen naar de koning in de voorhof van het koninklijk paleis, maar de rol legden zij weg in de kamer van de schrijver Elisama. Toen maakten zij al deze woorden bekend ten aanhoren van de koning. 21. Daarop stuurde de koning Jehudi om de rol te halen. Hij haalde die uit de kamer van de schrijver Elisama. Toen las Jehudi eruit voor ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die rondom de koning stonden. 22. Terwijl de koning in het winterpaleis zat – het was de negende maand – met vóór hem een brandend kolenbekken, 23. gebeurde het, zodra Jehudi drie of vier kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was. 24. Zij schrokken niet en zij scheurden hun kleding niet, de koning evenmin als al zijn dienaren, die al deze woorden gehoord hadden. 25. Toch hadden Elnathan, Delaja en Gemarja er bij de koning op aangedrongen de rol niet te verbranden, maar hij heeft niet naar hen geluisterd. 26. Verder gaf de koning Jerahmeël, de zoon van de koning, Seraja, de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon van Abdeël, bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar Yâ-hwéh hield hen verborgen. 27. Toen kwam het woord van Yâ-hwéh tot Jeremia, nadat de koning de rol met de woorden die uit de mond van Jeremia kwamen, die Baruch had opgeschreven, had verbrand: 28. “Neem weer een andere rol en schrijf daarop al de vorige woorden die op de vorige rol stonden, die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft, 29. en zeg tegen Jojakim, de koning van Juda: Zo zegt Yâ-hwéh: Jij hebt deze rol verbrand en gezegd: Waarom heb je daarop geschreven: De koning van Babel zal beslist komen en zal dit land te gronde richten en hij zal mens en dier eruit wegdoen? 30. Daarom, zo zegt Yâ-hwéh over Jojakim, de koning van Juda: Hij zal niemand hebben die op de troon van David zit, en zijn dode lichaam zal weggeworpen liggen, overdag in de hitte en ’s nachts in de kou. 31. Ik zal hem, zijn nageslacht en zijn dienaren straffen om hun ongerechtigheid, en Ik zal over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda, al de rampspoed brengen dat Ik tot hen gesproken heb, maar zij hebben niet geluisterd.” 32. Toen nam Jeremia een andere rol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Deze schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden van de boekrol, die Jojakim, de koning van Juda, in het vuur had verbrand. Nog vele woorden als deze werden eraan toegevoegd.

Jeremia 35 | Jeremia | Jeremia 37

Share