1 Korintiërs 1

1 Korintiërs 1

1. Paulus, een geroepen apostel van Yâhuwshúa` de Messias door de wil van Yâ-hwéh, en Sosthenes, onze broeder, 2. aan de gemeente van Yâ-hwéh die in Korinthe is, aan de pure mensen in de Gezalfde (Messias) Yâhuwshúa`, geroepen pure mensen, met allen die de naam van onze Vorst Yâhuwshúa` de Messias aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Vorst: 3. genade zij jullie en vrede van Yâ-hwéh, onze Vader, en van Yâhuwshúa` de Messias. 4. Ik dank mijn Almachtige altijd voor jullie, vanwege de genade van Yâ-hwéh die je gegeven is in de Messias Yâhuwshúa`. 5. Je bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, 6. naarmate het getuigenis van de Messias bevestigd is onder jullie, 7. zodat het je aan geen genadegave ontbreekt, terwijl je de openbaring van onze Vorst Yâhuwshúa` de Messias verwacht. 8. Yâ-hwéh zal je ook bevestigen tot het einde toe, zodat je onberispelijk zult zijn op de dag van onze Vorst Yâhuwshúa` de Messias. 9. Yâ-hwéh is getrouw, door Wie je geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Yâhuwshúa` de Messias, onze Koning. 10. Maar ik roep je ertoe op, broeders, door de Naam van onze Vorst Yâhuwshúa` de Messias, dat je allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder jullie geen scheuringen zijn, maar dat je hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 11. Want mij is over jullie bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder jullie zijn. 12. Ik bedoel dit, dat ieder van je zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van de Messias. 13. Is de Messias verdeeld? Is Paulus soms voor jullie gekruisigd? Of ben je in de naam van Paulus gedoopt? 14. Ik dank Yâ-hwéh dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gajus, 15. zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn eigen naam gedoopt heb. 16. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. 17. Want de Messias heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om de Blijde Boodschap te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van de Messias zijn inhoud niet verliest. 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het de kracht van Yâ-hwéh. 19. Want er staat geschreven: “Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.” 20. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft Yâ-hwéh niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? 21. Want omdat, in de wijsheid van Yâ-hwéh, de wereld door haar wijsheid Yâ-hwéh niet heeft leren kennen, heeft het Yâ-hwéh behaagd door de dwaasheid van de prediking hen die geloven puur te maken. 22. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; 23. wij echter prediken de Messias, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij de Messias, de kracht van Yâ-hwéh en de wijsheid van Yâ-hwéh. 25. Want het dwaze van Yâ-hwéh is wijzer dan de mensen en het zwakke van Yâ-hwéh is sterker dan de mensen. 26. Let namelijk op je roeping, broeders: er zijn onder jullie niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. 27. Maar het dwaze van de wereld heeft Yâ-hwéh uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft Yâ-hwéh uitverkoren om het sterke te beschamen. 28. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft Yâ-hwéh uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, 29. opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 30. Maar uit Hem ben je in de Messias Yâhuwshúa`, Die voor ons is geworden wijsheid van Yâ-hwéh en gerechtigheid, puurheid en verlossing, 31. opdat het zal zijn zoals geschreven staat: “Wie roemt, laat hij roemen in Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.”

Romeinen 16 | 1 Korintiërs | 1 Korintiërs 2

Share