1

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

I Korintiërs 1

1:1 Paulus, een geroepen apostel van Yahushua de Messias door de wil van Yahweh, en Sosthenes, onze broeder,
1:2 aan de gemeente van Yahweh die in Korinthe is, aan de geheiligden in de Messias Yahushua, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Meester Yahushua de Messias aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Meester:
1:3 genade zij u en vrede van Yahweh, onze Vader, en van de Meester Yahushua de Messias.
1:4 Ik dank mijn Elohim altijd voor u, vanwege de genade van Yahweh die u gegeven is in de Messias Yahushua.
1:5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis,
1:6 naarmate het getuigenis van de Messias bevestigd is onder u,
1:7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Meester Yahushua de Messias verwacht.
1:8 Yahweh zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Meester Yahushua de Messias.
1:9 Yahweh is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Yahushua de Messias, onze Meester.
1:10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Meester Yahushua de Messias, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
1:11 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn.
1:12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van de Messias.
1:13 Is de Messias verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?
1:14 Ik dank Yahweh dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus,
1:15 zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn eigen naam gedoopt heb.
1:16 Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb.
1:17 Want de Messias heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van de Messias zijn inhoud niet verliest.
1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het de kracht van Yahweh.
1:19 Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.
1:20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft Yahweh niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
1:21 Want omdat, in de wijsheid van Yahweh, de wereld door haar wijsheid Yahweh niet heeft leren kennen, heeft het Yahweh behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
1:22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
1:23 wij echter prediken de Messias, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.
1:24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij de Messias, de kracht van Yahweh en de wijsheid van Yahweh.
1:25 Want het dwaze van Yahweh is wijzer dan de mensen en het zwakke van Yahweh is sterker dan de mensen.
1:26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
1:27 Maar het dwaze van de wereld heeft Yahweh uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft Yahweh uitverkoren om het sterke te beschamen.
1:28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft Yahweh uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
1:29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
1:30 Maar uit Hem bent u in de Messias Yahushua, Die voor ons is geworden wijsheid van Yahweh en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
1:31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in Yahweh.

Romeinen 16 | I Korintiërs 2 | I Korintiërs 2

Share