Lukas 20

Lukas 20

De vraag naar de bevoegdheid van Yâhuwshúa`

1. Het gebeurde op één van die dagen, toen Hij in de tempel het volk onderwees en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan. 2. En zij zeiden tegen Hem: “Zeg ons met welke bevoegdheid U deze dingen doet, of wie het is die U deze bevoegdheid heeft gegeven?” 3. En Hij antwoordde en zei tegen hen: “Ik zal je ook één vraag stellen. Zeg Mij eens: 4. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen?” 5. Zij nu overlegden onder elkaar en zeiden: “Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij zeggen: Waarom heb je hem dan niet geloofd? 6. Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan zal heel het volk ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was.” 7. En zij antwoordden dat zij niet wisten vanwaar hij was. 8. Daarop zei Yâhuwshúa` tegen hen: “Dan zeg Ik je ook niet met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.”

De slechte landbouwers

9. En Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen: “Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. 10. En toen het de tijd was, stuurde hij een dienaar naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. 11. En hij stuurde nog een andere dienaar, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. 12. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwondden ook deze en wierpen hem eruit. 13. En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. 14. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. 15. En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? 16. Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven.” En toen zij dit hoorden, zeiden zij: “Dat nooit.” 17. Maar Hij keek hen aan en zei: “Wat betekent dan dit wat geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? 18. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.” 19. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan Hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.

Het betalen van belasting

20. En zij hielden Hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. 21. En zij stelden Hem een vraag en zeiden: “Meester, wij weten dat U juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van Yâ-hwéh naar waarheid onderwijst. 22. Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?” 23. En Hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: “Waarom verzoek je Mij? 24. Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift?” Zij antwoordden en zeiden: “Van de keizer.” 25. En Hij zei tegen hen: “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan Yâ-hwéh wat van Yâ-hwéh is.” 26. Zij nu konden Hem tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen.

De Sadduceeën en de opstanding

27. En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem 28. en zeiden: “Meester, Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. 29. Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. 30. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. 31. Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. 32. En ten slotte stierf na allen ook de vrouw. 33. In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad.” 34. En Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen hen: “De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, 35. maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. 36. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van Yâ-hwéh, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. 37. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Moshéh (Mozes) duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij zijn Vorst de Almachtige van Abraham, de Almachtige van Izak en de Almachtige van Jakob noemde. 38. Yâ-hwéh nu is niet een Almachtige van de doden, maar van de levenden, want voor Hem leven zij allen.” 39. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: “Meester, dat hebt U goed gezegd.” 40. En zij durfden Hem verder niets meer te vragen.

De Zoon en het Fundament van David

41. En Hij zei tegen hen: “Hoe kan men zeggen dat Yâhuwshúa` een Zoon van David is? 42. David zelf zegt namelijk in het boek van de psalmen: Het Fundament heeft gezegd tegen mijn Vorst: Zit aan Mijn rechterhand, 43. totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. 44. David dan noemt Hem zijn Fundament en hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?”

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden

45. En ten aanhoren van al het volk zei Hij tegen Zijn leerlingen: 46. “Wees op je hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, 47. die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen.”

Lukas 19 | Lukas | Lukas 21

Share