Lukas 14

Lukas 14

Genezing op de sabbat

1. En het gebeurde, toen Yâhuwshúa` in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. 2. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. 3. En Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: “Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken?” 4. Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. 5. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: “Wie van jullie zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat?” 6. En zij konden Hem daarop geen antwoord geven.

Oproep tot nederigheid

7. En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: 8. “Wanneer je door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan jij, door hem uitgenodigd is, 9. en hij die jou en hem uitgenodigd heeft, tegen je zal komen zeggen: Geef hem die plaats. Je zou dan tot je schande de laatste plaats beginnen in te nemen. 10. Maar wanneer je uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die je uitgenodigd heeft, hij tegen jou zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat jou tot eer zijn in de ogen van allen die met je aanliggen. 11. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”

De onbaatzuchtige gastheer

12. En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: “Wanneer je een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet je vrienden, ook niet je broers, en niet je familieleden of rijke buren, opdat ook zij jou niet op hun beurt terugvragen en het jou vergolden wordt. 13. Wanneer je echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 14. En je zult gelukkig zijn, omdat zij niets hebben om jou te vergelden. Want het zal je vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”

De grote maaltijd

15. Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: “Gelukkig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van Yâ-hwéh.” 16. Maar Hij zei tegen hem: “Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. 17. En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag je: Houd mij voor verontschuldigd. 19. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 20. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 21. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 22. En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. 23. En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 24. Want ik zeg je dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.”

Alles verlaten om Yâhuwshúa`’s wil

25. En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: 26. “Als iemand tot Mij komt en niet zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters haat, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn leerling niet zijn. 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen leerling van Mij zijn. 28. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30. en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. 31. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt? 32. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. 33. Zo kan dan ieder van jullie die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen leerling van Mij zijn. 34. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35. Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.”

Lukas 13 | Lukas | Lukas 15

Share

Laat een reactie achter