Lukas 10

Lukas 10

De uitzending van de zeventig

1. Hierna wees Yâhuwshúa` nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2. Hij zei dan tegen hen: “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Meester van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3. Ga heen, zie, Ik zend je als lammeren te midden van de wolven. 4. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. 5. En welk huis je ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! 6. En als daar een zoon van vrede is, zal je vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal je vrede tot je terugkeren. 7. Blijf in dat huis en eet en drink wat je door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. 8. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, 9. genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van Yâ-hwéh is dicht bij u gekomen. 10. Maar welke stad je ook maar binnengaat en men ontvangt je niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: 11. Zelfs het stof uit je stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen je af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van YAHWEH dicht bij jou is gekomen. 12. Ik zeg je dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. 13. Wee jou, Chorazin, wee jou, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in jou plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. 14. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor jou. 15. En jij, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, je zult tot de hel toe neergestoten worden. 16. Wie naar jou luistert, die luistert naar Mij; wie jou verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: “Meester, zelfs de goden (demonen) zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.” 18. Hij zei tegen hen: “Ik zag de sâţâ ́n als een bliksem uit de hemel vallen. 19. Zie, Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal je schade toebrengen. 20. Verblijd je echter niet daarover dat de geesten aan je onderworpen zijn, maar verblijd je erover dat jullie namen opgeschreven zijn in de hemel.”

Het welbehagen van de Vader

21. Op dat moment verheugde Yâhuwshúa` Zich in de geest en zei: “Ik dank U, Vader, Almachtige van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. 22. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” 23. En Hij keerde Zich naar de leerlingen en zei tegen hen alleen: “Gelukkig zijn de ogen die zien wat jij ziet. 24. Want Ik zeg je dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die jij ziet, en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die jij hoort, en zij hebben ze niet gehoord.”

De barmhartige Samaritaan

25. En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: “Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” 26. En Hij zei tegen hem: “Wat staat er in de Wet geschreven? Wat lees je daar? 27. Hij antwoordde en zei: Je zult Yâ-hwéh, je Almachtige, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand, en je naaste als jezelf.” 28. Hij zei tegen hem: “U hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven.” 29. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Yâhuwshúa`: “Wie is mijn naaste?” 30. Yâhuwshúa` antwoordde en zei: “Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. 33. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 34. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik je geven als ik terugkom. 36. Wie van deze drie denk je dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?” 37. En hij zei: “Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft.” Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Ga heen en doe jij evenzo.”

Maria en Martha

38. Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Yâhuwshúa` zat en naar Zijn woord luisterde. 40. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: “Meester, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.” 41. Yâhuwshúa` antwoordde en zei tegen haar: “Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. 42. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.”

Lukas 9 | Lukas | Lukas 11

Share