9

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Exodus 9

Vijfde plaag: veepest

9:1 Daarna zei YAHWEH tegen Mozes: Ga naar de farao toe en spreek tot hem: Zo zegt YAHWEH, de Elohim van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.
9:2 Want als u hun weigert te laten gaan en u hen nog langer vasthoudt,
9:3 zie, dan zal de hand van YAHWEH tegen uw vee zijn dat in het veld is, tegen de paarden, tegen de ezels, tegen de kamelen, tegen de runderen en tegen het kleinvee, met een zeer zware pest.
9:4 En YAHWEH zal onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte, zodat er niets zal sterven van alles wat van de Israëlieten is.
9:5 YAHWEH bepaalde een vastgestelde tijd en zei: Morgen zal YAHWEH deze zaak in het land doen.
9:6 En YAHWEH deed deze zaak de volgende dag. Al het vee van de Egyptenaren stierf, maar van het vee van de Israëlieten stierf niet één beest.
9:7 De farao stuurde er dienaren heen, en zie, van het vee van Israël was zelfs niet één beest gestorven. Maar het hart van de farao bleef onvermurwbaar en hij liet het volk niet gaan.

Zesde plaag: zweren

9:8 Toen zei YAHWEH tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien.
9:9 Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken.
9:10 En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken,
9:11 zodat de magiërs vanwege de zweren niet voor Mozes konden staan, want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren.
9:12 Maar YAHWEH verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals YAHWEH tot Mozes gesproken had.

Zevende plaag: hagel

9:13 Toen zei YAHWEH tegen Mozes: Sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem: Zo zegt YAHWEH, de Elohim van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.
9:14 Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik.
9:15 Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn.
9:16 Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde.
9:17 Verzet u zich nog steeds tegen Mijn volk door het niet te laten gaan?
9:18 Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe.
9:19 Nu dan, stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal.
9:20 Wie van de dienaren van de farao het woord van YAHWEH vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten,
9:21 maar wie het woord van YAHWEH niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld.
9:22 Toen zei YAHWEH tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte.
9:23 Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en YAHWEH gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en YAHWEH liet hagel neerkomen op het land Egypte.
9:24 Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden.
9:25 De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld.
9:26 Alleen in de landstreek Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel.
9:27 Toen stuurde de farao boden en hij liet Mozes en Aäron roepen, en zei tegen hen: Ik heb deze keer gezondigd. YAHWEH is de Rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen.
9:28 Bid vurig tot YAHWEH dat er geen donder van Elohim of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan. U hoeft niet langer te blijven.
9:29 Toen zei Mozes tegen hem: Zodra ik de stad uitgegaan ben, zal ik mijn handen uitspreiden naar YAHWEH. De donder zal ophouden en het zal niet meer hagelen, zodat u weet dat de aarde van YAHWEH is!
9:30 Maar wat u en uw dienaren betreft, ik weet dat u nóg niet voor het aangezicht van YAHWEH Elohim vrezen zult.
9:31 Het vlas en de gerst waren platgeslagen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop.
9:32 Maar de tarwe en de spelt waren niet platgeslagen, want die zijn later.
9:33 Mozes ging bij de farao weg, de stad uit en spreidde zijn handen uit naar YAHWEH. De donder en de hagel hielden op en de regen stroomde niet meer naar de aarde.
9:34 Toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurwbaar, hij en zijn dienaren.
9:35 Zo werd het hart van de farao verhard en liet hij de Israëlieten niet gaan, zoals YAHWEH door de dienst van Mozes gesproken had.

Exodus 8 | Exodus | Exodus 10

Share