2 Moshéh 9

2 Moshéh (Exodus) 9

Vijfde plaag: veepest

1. Daarna zei Ya-hwéh tegen Moshéh: “Ga naar de farao toe en spreek tot hem: Zo zegt Ya-hwéh, de Almachtige van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. 2. Want als u hun weigert te laten gaan en u hen nog langer vasthoudt, 3. zie, dan zal de hand van Ya-hwéh tegen uw vee zijn dat in het veld is, tegen de paarden, tegen de ezels, tegen de kamelen, tegen de runderen en tegen het kleinvee, met een zeer zware pest. 4. En Ya-hwéh zal onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte, zodat er niets zal sterven van alles wat van de Israëlieten is”. 5. Ya-hwéh bepaalde een vastgestelde tijd en zei: “Morgen zal Ya-hwéh deze zaak in het land doen”. 6. En Ya-hwéh deed deze zaak de volgende dag. Al het vee van de Egyptenaren stierf, maar van het vee van de Israëlieten stierf niet één beest. 7. De farao stuurde er dienaren heen, en zie, van het vee van Israël was zelfs niet één beest gestorven. Maar het hart van de farao bleef onvermurwbaar en hij liet het volk niet gaan.

Zesde plaag: zweren

8. Toen zei Ya-hwéh tegen Moshéh en tegen Aäron: “Neem voor jezelf je handen vol as uit de oven, en laat Moshéh die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. 9. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken”. 10. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Moshéh strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken, 11. zodat de magiërs vanwege de zweren niet voor Moshéh konden staan, want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren. 12. Maar Ya-hwéh verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals Ya-hwéh tot Moshéh gesproken had.

Zevende plaag: hagel

13. Toen zei Ya-hwéh tegen Moshéh: “Sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem: Zo zegt Ya-hwéh, de Almachtige van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. 14. Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat je weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik. 15. Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om jou en je volk met de pest te treffen, zodat je van de aarde uitgeroeid zou zijn. 16. Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan jou te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. 17. Verzet je je nog steeds tegen Mijn volk door het niet te laten gaan? 18. Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. 19. Nu dan, stuur je dienaren en breng uw vee en alles wat je op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal. 20. Wie van de dienaren van de farao het woord van Ya-hwéh vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten, 21. maar wie het woord van Ya-hwéh niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld. 22. Toen zei Ya-hwéh tegen Moshéh: “Strek je hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte”. 23. Toen strekte Moshéh zijn staf naar de hemel, en Ya-hwéh gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en Ya-hwéh liet hagel neerkomen op het land Egypte. 24. Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. 25. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. 26. Alleen in de landstreek Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel. 27. Toen stuurde de farao boden en hij liet Mozes en Aäron roepen, en zei tegen hen: “Ik heb deze keer gezondigd. Ya-hwéh is de Rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. 28. Bid vurig tot Ya-hwéh dat er geen donder van Hem of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik je laten gaan. Je hoeft niet langer te blijven”. 29. Toen zei Moshéh tegen hem: “Zodra ik de stad uitgegaan ben, zal ik mijn handen uitspreiden naar Ya-hwéh. De donder zal ophouden en het zal niet meer hagelen, zodat u weet dat de aarde van Ya-hwéh is! 30. Maar wat u en uw dienaren betreft, ik weet dat u nóg niet voor het aangezicht van Ya-hwéh vrezen zult”. 31. Het vlas en de gerst waren platgeslagen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop. 32. Maar de tarwe en de spelt waren niet platgeslagen, want die zijn later. 33. Moshéh ging bij de farao weg, de stad uit en spreidde zijn handen uit naar Ya-hwéh. De donder en de hagel hielden op en de regen stroomde niet meer naar de aarde. 34. Toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurwbaar, hij en zijn dienaren. 35. Zo werd het hart van de farao verhard en liet hij de Israëlieten niet gaan, zoals Ya-hwéh door de dienst van Moshéh gesproken had.

2 Moshéh 8 | 2 Moshéh | 2 Moshéh 10

Share