Lukas 18

Lukas 18

De onrechtvaardige rechter

1. En Yâhuwshúa` sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 2. Hij zei: “Er was in een zekere stad een rechter die Yâ-hwéh niet vreesde en geen mens ontzag. 3. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik Yâ-hwéh niet vrees en geen mens ontzie, 5. toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.” 6. En Yâhuwshúa` zei: “Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7. Zal Yâ-hwéh dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8. Ik zeg je dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?”

De Farizeeër en de tollenaar

9. En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: 10. “Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. 11. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O Almachtige, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. 12. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. 13. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O Almachtige, wees mij, de zondaar, genadig. 14. Ik zeg je: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”

Jezus zegent de kinderen

15. En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de leerlingen dat zagen, bestraften ze hen. 16. Yâhuwshúa` echter riep die kleinen tot Zich en zei: “Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van Yâ-hwéh. 17. Voorwaar zeg Ik je: Wie het Koninkrijk van Yâ-hwéh niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.”

De rijke jongeman

18. En een leidinggevende vroeg Hem en zei: “Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” 19. En Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Waarom noemt je Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk Yâ-hwéh. 20. Je kent de geboden: Je zult geen overspel plegen, je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis afleggen, eer je vader en je moeder.” 21. En hij zei: “Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd.” 22. Maar toen Yâhuwshúa` dit hoorde, zei Hij tegen hem: “Nog één ding ontbreekt jou: Verkoop al wat je hebt en deel het uit onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.” 23. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. 24. Toen nu Yâhuwshúa` zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van Yâ-hwéh binnengaan. 25. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van Yâ-hwéh binnengaat.” 26. En zij die dit hoorden, zeiden: “Wie kan dan puur worden?” 27. Hij echter zei: “De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij Yâ-hwéh.” 28. En Petrus zei: “Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.” 29. Hij nu zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg je dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van Yâ-hwéh, 30. die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.”

De derde aankondiging van het lijden

31. En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. 32. Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. 33. En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan. 34. Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd.

De blinde in Jericho

35. Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. 36. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 37. En zij vertelden hem dat Yâhuwshúa` de Nazarener voorbijging. 38. En hij riep en zei: “Yâhuwshúa`, Zoon van David, ontferm U over mij!” 39. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: “Zoon van David, ontferm U over mij!” 40. Yâhuwshúa` nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: 41. “Wat wil je dat Ik voor je doen zal?” En hij zei: “Meester, dat ik ziende mag worden.” 42. En Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Word ziende. Je geloof heeft je behouden.” 43. En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij Yâ-hwéh verheerlijkte. En al het volk gaf Yâ-hwéh de eer, toen het dat zag.

Lukas 17 | Lukas | Lukas 19

Share