18

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Lukas 18

De onrechtvaardige rechter

18:1 En Jezus Christus (Yeshua de Messias) sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.
18:2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die YAHWEH niet vreesde en geen mens ontzag.
18:3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij.
18:4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik Elohim niet vrees en geen mens ontzie,
18:5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.
18:6 En Jezus Christus zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
18:7 Zal YAHWEH dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?
18:8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

De Farizeeër en de tollenaar

18:9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:
18:10 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
18:11 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O Elohim, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.
18:12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
18:13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O Elohim, wees mij, de zondaar, genadig.
18:14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Jezus zegent de kinderen

18:15 En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen.
18:16 Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van YAHWEH.
18:17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van YAHWEH niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.

De rijke jongeman

18:18 En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
18:19 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk YAHWEH.
18:20 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder.
18:21 En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd.
18:22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.
18:23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk.
18:24 Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van YAHWEH binnengaan.
18:25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van YAHWEH binnengaat.
18:26 En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden?
18:27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij YAHWEH.
18:28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.
18:29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van YAHWEH,
18:30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

De derde aankondiging van het lijden

18:31 En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.
18:32 Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden.
18:33 En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.
18:34 Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd.

De blinde in Jericho

18:35 Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen.
18:36 En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was.
18:37 En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging.
18:38 En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!
18:39 En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij!
18:40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem:
18:41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden.
18:42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden.
18:43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij YAHWEH verheerlijkte. En al het volk gaf Elohim de eer, toen het dat zag.

Lukas 17 | Lukas | Lukas 19

Share