68

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 68

68:1 Elohim staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht.
68:2 U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt; zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Elohims aangezicht.
68:3 Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Elohims aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.
68:4 Zing voor Elohim, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want Yahweh is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.
68:5 Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dat is Elohim in Zijn heilige woning;
68:6 een Elohim Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.
68:7 O Elohim, toen U voor Uw volk uittrok, toen U voortschreed door de wildernis, Sela.
68:8 beefde de aarde, ook droop de hemel voor Elohims aangezicht; zelfs de Sinaï beefde, voor het aangezicht van Elohim, de Elohim van Israël.
68:9 U hebt zeer milde regen doen druipen, o Elohim; U hebt Uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte.
68:10 Uw kudde woonde daar; U maakte Uw eigendom door Uw goedheid gereed voor de arme, o Elohim.
68:11 Yahweh gaf stof tot spreken; de boodschappers van goede tijding vormden een groot leger.
68:12 De koningen van de legermachten vluchtten weg, zij vluchtten weg; maar zij die thuis bleven, deelden de buit uit.
68:13 Al lag u tussen twee rijen ovenstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groenglanzend goud.
68:14 Toen de Almachtige de koningen in het land overal verspreidde, sneeuwde het op de berg Zalmon.
68:15 De berg van Elohim is als de berg Basan: een machtige berg met vele toppen als de berg Basan.
68:16 Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die Elohim als Zijn woning heeft begeerd? Ja, Yahweh zal er voor altijd wonen.
68:17 De strijdwagens van Elohim zijn twintigduizend, zelfs duizenden engelen. Yahweh is bij hen, zoals in Sinaï, in de heilige plaats.
68:18 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, Yahweh Elohim!
68:19 Gezegend zij Yahweh, die ons dagelijks overlaadt met voordelen. Die Elohim is onze zaligheid. Sela.
68:20 Die Elohim is ons een Elohim van volkomen zaligheid; bij Yahweh, mijn Meester, behoren de uitkomsten tegen de dood.
68:21 Ja, Elohim zal de kop van Zijn vijanden verpletteren, de harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat.
68:22 Yahweh heeft gezegd: Ik breng u terug uit Basan; Ik breng u terug uit de diepten van de zee,
68:23 opdat u uw voet kunt baden in bloed, en de tong van uw honden zijn deel krijgt van de vijanden.
68:24 O Elohim, zij hebben Uw intocht gezien, de intocht van mijn Elohim, mijn Koning, in het heiligdom.
68:25 De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachter, in het midden de trommelende meisjes.
68:26 Loof Elohim in de samenkomsten, loof Yahweh, u die voortkomt uit de bron van Israël.
68:27 Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste, daar zijn de vorsten van Juda, hun gezelschap, de vorsten van Zebulon en de vorsten van Naftali.
68:28 Uw Elohim heeft uw kracht aan u geboden; versterk, o Elohim, wat U aan ons gedaan hebt!
68:29 Omwille van Uw tempel in Jeruzalem zullen koningen U geschenken brengen.
68:30 Bestraf de wilde dieren in het riet, de horde stieren onder de kalveren van de volken, hem die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog.
68:31 Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen, Ethiopië zal spoedig haar handen naar Elohim uitstrekken.
68:32 Koninkrijken van de aarde, zing voor Elohim; zing psalmen voor Yahweh, Sela.
68:33 Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht.
68:34 Geef macht aan Elohim; Zijn majesteit is over Israël en Zijn macht tot in de wolken.
68:35 O Elohim, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de Elohim van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Gezegend zij Elohim!

Psalm 67 | Psalm 69

Share