1 Samuel 15

1 Samuel 15

Saul overwint de Amalekieten

1. Toen zei Samuel tegen Saul: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft mij gezonden om jou tot koning te zalven over Zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 2. Zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa` van de hemelse machten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg, toen hij uit Egypte kwam. 3. Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.” 4. Saul riep het volk op en telde hen in Telaïm: tweehonderdduizend man voetvolk, en tienduizend mannen van Juda. 5. Toen Saul bij de stad van Amalek kwam, legde hij een hinderlaag in het dal, 6. en Saul liet tegen de Kenieten zeggen: “Ga, ga weg, trek uit het midden van de Amalekieten, opdat ik jullie niet samen met hen wegvaag. Want je hebt goedertierenheid bewezen aan al de Israëlieten toen zij uit Egypte kwamen.” Toen gingen de Kenieten weg uit het midden van de Amalekieten. 7. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. 8. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend, maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. 9. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. 10. Toen kwam het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tot Samuel: 11. “Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter Mij afgekeerd heeft en Mijn woorden niet uitgevoerd heeft.” Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 12. Samuel stond ’s morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld: “Saul is in Karmel gekomen, en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd en naar Gilgal gegaan.” 13. Toen kwam Samuel bij Saul, en Saul zei tegen hem: “Wees gezegend door Yâ-hwéh Yâhuwshúa`! Ik heb het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` uitgevoerd.” 14. Toen zei Samuel: “Wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren, en een geluid van runderen, dat ik hoor?” 15. Saul zei: “Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, je Almachtige, te offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen.” 16. Toen zei Samuel tegen Saul: “Houd op, dan zal ik je vertellen wat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vannacht tot mij gesproken heeft.” En Saul zei tegen hem: “Spreek.” 17. En Samuel zei: “Is het niet zo, dat je, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je tot koning over Israël gezalfd heeft? 18. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft je op weg gezonden en gezegd: Ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat je hen vernietigd hebt. 19. Waarom heb je niet geluisterd naar de stem van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, maar ben je op de buit aangevallen en heb je gedaan wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`?” 20. Toen zei Saul tegen Samuel: “Ik heb toch geluisterd naar de stem van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en ben toch de weg gegaan waarop Yâ-hwéh Yâhuwshúa` mij gezonden heeft! Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. 21. Het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen, het beste van wat onder de ban valt, om Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, je Almachtige, te offeren in Gilgal.” 22. Maar Samuel zei: “Heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa` evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 23. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat je het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` verworpen hebt, heeft Hij jou verworpen, zodat je geen koning meer zult zijn.” 24. Toen zei Saul tegen Samuel: “Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en je woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. 25. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` neerbuigen.” 26. Maar Samuel zei tegen Saul: “Ik zal niet met je terugkeren. Omdat je het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` verworpen hebt, heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa` jou verworpen, zodat je geen koning meer over Israël zult zijn.” 27. Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt van zijn mantel, maar deze scheurde. 28. Toen zei Samuel tegen hem: “Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft vandaag het koningschap van Israël van jou afgescheurd en het aan je naaste gegeven, die beter is dan jij. 29. Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen berouw over; want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou.” 30. Hij zei: “Ik heb gezondigd; eer mij nu toch voor de oudsten van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, je Almachtige, zal neerbuigen.” 31. Toen keerde Samuel met Saul terug, en Saul boog zich voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` neer. 32. Toen zei Samuel: “Breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij.” Agag ging fier naar hem toe, en Agag zei: “De bitterheid van de dood is beslist geweken!” 33. Maar Samuel zei: “Zoals je zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen je moeder van haar kinderen beroofd worden.” Toen hakte Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Gilgal. 34. Daarna ging Samuel naar Rama; en Saul ging naar zijn huis in Gibea waar Saul woonde. 35. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël aangesteld had.

1 Samuel 14 | 1 Samuel | 1 Samuel 16

Share