Openbaring 16

Openbaring 16

De zeven engelen gieten hun schalen uit

1. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van Yâ-hwéh uit over de aarde. 2. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 3. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. 4. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. 5. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, o Yâ-hwéh, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. 6. Aangezien zij het bloed van de pure mensen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. 7. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Yâ-hwéh, Almachtige! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 8. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van Yâ-hwéh, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 10. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. 11. En zij lasterden de Almachtige van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. 12. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 13. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van Yâ-hwéh de almachtige. 15. Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 17. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij Yâ-hwéh in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. 20. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. 21. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden Yâ-hwéh vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Openbaring 15 | Openbaring | Openbaring 17

Share