14

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Romeinen 14

14:1 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.
14:2 De één gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel.
14:3 Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. Yahweh immers heeft hem aanvaard.
14:4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want Yahweh is bij machte hem staande te houden.
14:5 De één acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.
14:6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor Yahweh, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor Yahweh. Wie eet, eet voor Yahweh, want hij dankt Yahweh. En wie niet eet, eet niet voor Yahweh, en ook hij dankt Yahweh.
14:7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.
14:8 Want als wij leven, leven wij voor Yahweh en als wij sterven, sterven wij voor Yahweh. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van Yahweh.
14:9 Want met dit doel is de Messias ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.
14:10 U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van de Messias gesteld worden.
14:11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt Yahweh: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal Yahweh belijden.
14:12 Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan Yahweh.
14:13 Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.
14:14 Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Yahushua dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein.
14:15 Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie de Messias gestorven is.
14:16 Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden.
14:17 Want het Koninkrijk van Yahweh bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
14:18 Want wie de Messias in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor Yahweh en in achting bij de mensen.
14:19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.
14:20 Breek niet om wat u eet het werk van Yahweh af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft.
14:21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.
14:22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor Yahweh. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt.
14:23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde.

Romeinen 13 | Romeinen | Romeinen 15

Share