Handelingen 19

Handelingen 19

Paulus in Efeze

1. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige leerlingen aan 2. en zei tegen hen: “Heb je de Pure Geest ontvangen toen je tot geloof kwam?” En zij zeiden tegen hem: “Wij hebben niet eens gehoord dat er een Pure Geest is.” 3. En hij zei tegen hen: “Waarmee ben je dan gedoopt?” En zij zeiden: “Met de doop van Johannes.” 4. Maar Paulus zei: “Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in de Verlosser Yâhuwshúa`!”, 5. en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 6. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Pure Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. 7. En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. 8. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van Yâ-hwéh. 9. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van Yâ-hwéh, ging hij bij hen weg, en hij zonderde de leerlingen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. 10. En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van Yâ-hwéh [Yâhuwshúa`] hoorden, zowel Joden als Grieken. 11. En Yâ-hwéh deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12. zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

De zonen van Sceva

13. En enkelen van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: “Wij bezweren jou bij Yâhuwshúa`, Die door Paulus gepredikt wordt.” 14. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. 15. Maar de boze geest antwoordde en zei: “Yâhuwshúa` ken ik en van Paulus weet ik af, maar jij, wie ben jij?” 16. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. 17. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` werd groot gemaakt. 18. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. 19. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. 20. Zo nam het Woord van Yâ-hwéh met kracht toe en werd steeds sterker. 21. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: “Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien.” 22. En nadat hij twee van hen die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Asia. 23. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van Yâ-hwéh.

Demetrius

24. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. 25. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten, en zei: “Mannen, je weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. 26. En je ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de machtigen, door te zeggen dat machtigen die met handen gemaakt worden geen machtigen zijn. 27. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote machtige Artemis als niets beschouwd zal worden, en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de wereld eer bewijst.” 28. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: “Groot is de Artemis van de Efeziërs!” 29. En heel de stad raakte in opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gajus en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. 30. En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de leerlingen het hem niet toe. 31. En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. 32. De één nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. 33. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. 34. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: “Groot is de Artemis van de Efeziërs!” 35. En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: “Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote machtige Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? 36. Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat je kalm blijft en niets ondoordachts doet. 37. Want je hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en je machtige niet gelasterd hebben. 38. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben: er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen. 39. Maar als je over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. 40. Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop.” En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan.

Handelingen 18 | Handelingen | Handelingen 20

Share