Handelingen 18

Handelingen 18

Paulus in Korinthe

1. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. 2. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan) en hij ging naar hen toe. 3. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er; want zij waren tentenmakers van beroep. 4. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. 5. En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Yâhuwshúa` de Messias is. 6. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: “Je bloed zij op je hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan.” 7. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die Yâ-hwéh diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. 8. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in Yâ-hwéh; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. 9. En Yâ-hwéh zei ’s nachts door een visioen tegen Paulus: “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, 10. want Ik ben met jou en niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.” 11. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van Yâ-hwéh. 12. Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. 13. Zij zeiden: “Deze man haalt de mensen over om Yâ-hwéh te dienen in strijd met de wet.” 14. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: “Als er één of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik je met reden verdragen; 15. maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder je geldt, dan moet je het zelf maar zien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn.” 16. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. 17. Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan.

Paulus’ terugkeer over Efeze naar Jeruzalem

18. En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreeën kaalgeschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. 19. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. 20. En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. 21. Maar hij nam afscheid van hen en zei: “Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij je terugkeren, als Yâ-hwéh het wil.” En hij voer weg uit Efeze. 22. En toen hij in Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem, en na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië. 23. En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië en hij versterkte alle leerlingen.

Apollos in Efeze en in Korinthe

24. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. 25. Deze was in de weg van Yâ-hwéh onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van Yâ-hwéh, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. 26. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van Yâ-hwéh nauwkeuriger uit. 27. En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de leerlingen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; 28. want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Yâhuwshúa` de Messias is.

Handelingen 17 | Handelingen | Handelingen 19

Share