Jesaja 24

Jesaja 24

1. Zie, Yâ-hwéh maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners. 2. Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser als zijn schuldenaar. 3. Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want Yâ-hwéh heeft dit woord gesproken. 4. Het treurt, verwelkt – dat land; hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land. 5. Want het land is verontreinigd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.6. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. 7. De nieuwe wijn treurt, de wijnstok verkommert, allen die blij zijn van hart, zuchten. 8. De vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op, het gejoel van uitgelaten mensen verstomt, de vreugdemuziek van de harp houdt op. 9. Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang, sterke drank zal bitter zijn voor wie hem drinken. 10. Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin. 11. Op straat is er gejammer over de wijn; alle blijdschap is ondergegaan, de vreugde uit het land is verdwenen. 12. In de stad is verwoesting overgebleven, een ruïne; de poort is verbrijzeld. 13. Want het zal op de aarde, te midden van de volken, zo gaan als bij het afschudden van een olijfboom, als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is. 14. Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de heerlijkheid van Yâ-hwéh zullen zij juichen, van de zee af. 15. Eer daarom Yâ-hwéh in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van Yâ-hwéh, de Almachtige van Israël. 16. Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige. Maar ik zeg: “Ik kwijn weg, ik kwijn weg, wee mij!” De trouwelozen handelen trouweloos, in ontrouw handelen de trouwelozen trouweloos. 17. Angst, valkuil en strik over jullie, bewoners van de aarde! 18. En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. 19. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20. hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. 21. Op die dag zal het gebeuren dat Yâ-hwéh de hemelse macht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. 22. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. 23. De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als Yâ-hwéh van de hemelse machten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

Jesaja 23 | Jesaja | Jesaja 25

Share