Mattheüs 8

Mattheüs 8

De reiniging van een melaatse

1. Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. 2. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: “Yâhuwshúa`, als U wilt, kunt U mij reinigen.” 3. En Yâhuwshúa` stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het, word gereinigd.” En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. 4. Yâhuwshúa` zei tegen hem: Denk erom dat je dit tegen niemand zegt; maar ga heen, laat jezelf aan de priester zien, en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.”

De hoofdman in Kapernaüm

5. Toen Yâhuwshúa` Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: 6. “Yâhuwshúa`, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.” 7. En Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Ik zal komen en hem genezen.” 8. De hoofdman antwoordde en zei: “Yâhuwshúa`, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts één woord, en mijn knecht zal genezen zijn. 9. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.” 10. Toen Yâhuwshúa` dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: “Voorwaar, Ik zeg je: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. 11. Maar Ik zeg je dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12. en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” 13. En Yâhuwshúa` zei tegen de hoofdman: “Ga heen, en het zal je gaan zoals je geloofd hebt.” En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

De schoonmoeder van Petrus

14. En Yâhuwshúa` kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. 15. En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen. 16. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, 17. zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Het volgen van Yâhuwshúa`

18. Toen Yâhuwshúa` een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. 19. En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: “Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.” 20. En Yâhuwshúa` zei tegen hem: “De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.” 21. Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: “Yâhuwshúa`, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.” 22. Maar Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.”

De storm gestild

23. En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. 24. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep. 25. En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: “Yâhuwshúa`, red ons, wij vergaan!” 26. En Hij zei tegen hen: “Waarom ben je angstig, kleingelovigen?” Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. 27. De mensen verwonderden zich en zeiden: “Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?”

De genezing van bezetenen

28. En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. 29. En zie, zij riepen: “Yâhuwshúa`, Zoon van de Allerhoogste, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?” 30. En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. 31. De demonen smeekten Hem: “Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.” 32. En Hij zei tegen hen: “Ga.” En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij stierven in het water. 33. En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was. 34. En zie, heel de stad liep uit, Yâhuwshúa` tegemoet; en toen ze Hem zagen, smeekten ze Hem of Hij uit hun gebied wilde vertrekken.

Mattheüs 7 | Mattheüs | Mattheüs 9

Share