Ezra 5

Ezra 5

De tempelbouw hervat en voltooid

1. De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de Almachtige van Israël profeteerden zij tegen hen. 2. Toen stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, op en begonnen het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen. De profeten van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, die hen ondersteunden, waren bij hen. 3. In die tijd kwam Tattenai, landvoogd van het gebied aan deze zijde van de Eufraat, met Sthar-Boznai en hun ambtgenoten naar hem toe. Ze zeiden tegen hen als volgt: “Wie heeft jullie bevel gegeven dit huis te herbouwen en deze muur te voltooien?” 4. Toen vroegen zij hun als volgt: “Wat zijn de namen van de mannen die dit gebouw herbouwen?” 5. Maar het oog van hun Almachtige rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou komen, en men dan daarover een brief zou terugbrengen. 6. Afschrift van de brief die Tattenai, landvoogd van het gebied aan deze zijde van de Eufraat, en Sthar-Boznai en zijn ambtgenoten, de gerechtsdienaren aan deze zijde van de Eufraat, aan koning Darius zonden. 7. Zij zonden hem een verslag en daarin was als volgt geschreven:

Aan koning Darius, alle welstand!

8. “Het zij de koning bekend dat wij naar het gewest Juda gegaan zijn, naar het huis van de grote Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat herbouwd wordt met grote stenen; het hout wordt in de wanden gelegd. Dit werk wordt zorgvuldig gedaan en maakt goede vorderingen door hun hand. 9. Toen hebben wij aan deze oudsten gevraagd en hun als volgt gezegd: ‘Wie heeft jullie bevel gegeven dit huis te herbouwen en deze muur te voltooien?’ 10. Verder hebben wij hun ook hun namen gevraagd, om ze u te kennen te geven, zodat we hierbij de namen opschrijven van de mannen die aan het hoofd van hen staan. 11. En zij hebben ons het volgende antwoord gegeven: ‘Wij zijn dienaren van de Almachtige van de hemel en de aarde. En wij bouwen het huis weer op dat vele jaren tevoren is gebouwd, want een groot koning van Israël heeft het gebouwd en voltooid. 12. Maar omdat onze vaderen de Almachtige van de hemel hadden vertoornd, heeft Hij hen in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, de Chaldeeër, gegeven, die dit huis heeft vernield en het volk in ballingschap heeft gevoerd naar Babel. 13. Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Babel, heeft koning Kores bevel gegeven dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` weer op te bouwen. 14. Zelfs de voorwerpen uit het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, die van goud en zilver waren, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en deze naar de tempel van Babel had gebracht, heeft koning Kores uit de tempel van Babel weggehaald en gegeven aan een man wiens naam Sesbazar was, die hij tot landvoogd had aangesteld. 15. En hij zei tegen hem: Neem deze voorwerpen mee en ga ze terugzetten in de tempel in Jeruzalem. En laat het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` herbouwd worden op zijn oorspronkelijke plaats. 16. Toen kwam deze Sesbazar en legde de fundamenten van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Jeruzalem. Van toen af tot nu toe is eraan gebouwd, maar het is nog niet voltooid. 17. Welnu, als het de koning goeddunkt, laat er dan gezocht worden in het schathuis van de koning daar in Babel, of er een bevel door koning Kores gegeven is om dit huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in Jeruzalem te herbouwen, en laat men de wil van de koning hierover naar ons toezenden.”

Ezra 4 | Ezra | Ezra 6

Share