2 Samuel 1

2 Samuel 1

David ontvangt de tijding van de dood van Saul en Jonathan

1. Het gebeurde na de dood van Saul, toen David teruggekeerd was van het verslaan van de Amalekieten en David twee dagen in Ziklag gebleven was, 2. op de derde dag gebeurde het dat, zie, er een man uit het legerkamp kwam, bij Saul vandaan. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En het gebeurde, toen hij bij David kwam, dat hij zich ter aarde wierp en zich neerboog. 3. David zei tegen hem: “Waar kom je vandaan?” En hij zei tegen hem: “Ik ben ontkomen uit het kamp van Israël.” 4. Verder zei David tegen hem: “Wat is er gebeurd? Vertel het mij toch.” En hij zei dat het volk uit de strijd was weggevlucht, dat er ook velen van het volk waren gevallen en gestorven, en dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. 5. David zei tegen de jongeman die hem de boodschap bracht: “Hoe weet je dat Saul dood is, en ook zijn zoon Jonathan?” 6. Toen zei de jongeman die hem de boodschap gebracht had: “Ik kwam toevallig op het gebergte Gilboa, en zie, Saul leunde op zijn speer; en zie, de wagens en wagenmenners hielden dicht op hem aan. 7. Hij keek achter zich, zag mij en riep mij. En ik zei: Zie, hier ben ik. 8. Hij zei tegen mij: Wie ben je? En ik zei tegen hem: Ik ben een Amalekiet. 9. Toen zei hij tegen mij: Kom toch bij mij staan en dood mij, want benauwdheid heeft mij bevangen, hoewel mijn leven nog helemaal in mij is. 10. Toen ging ik bij hem staan en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Ik nam de diadeem die hij op zijn hoofd had en de armband die om zijn arm zat, en heb die hier bij mijn heer gebracht.” 11. Toen greep David zijn kleren en scheurde ze, en al de mannen die bij hem waren, deden dat ook. 12. Zij bedreven rouw, huilden en vastten tot de avond over Saul en over Jonathan, zijn zoon, en over het volk van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en over het huis van Israël, omdat zij door het zwaard gevallen waren. 13. Vervolgens zei David tegen de jongeman die hem de boodschap gebracht had: “Waar kom je vandaan?” Hij zei: “Ik ben de zoon van een vreemdeling, van een Amalekiet.” 14. David zei tegen hem: “Wat? Ben je niet bevreesd geweest je hand uit te strekken om de gezalfde van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` om te brengen?” 15. David riep één van de jongemannen en zei: “Kom naar voren, steek hem dood.” En deze stak hem neer, zodat hij stierf. 16. En David zei tegen hem: “Je bloed rust op je eigen hoofd, want je mond heeft tegen jou getuigd door te zeggen: Ík heb de gezalfde van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gedood.”

Klaaglied van David over Saul en Jonathan

17. David hief dit klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon. 18. Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het Lied van de boog zou leren. Zie, het is geschreven in het Boek van de Oprechte. 19. “O sieraad van Israël, op Uw hoogten ligt hij, gesneuveld. Hoe zijn de helden gevallen! 20. Maak het niet bekend in Gath, breng de boodschap niet op de straten van Askelon, anders verblijden de dochters van de Filistijnen zich, anders springen de dochters van de onbesnedenen op van vreugde. 21. Bergen van Gilboa, laat geen dauw of regen meer op jullie zijn, op de hooggelegen velden; want daar is het schild van de helden smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, niet meer gezalfd met olie. 22. Zonder bloed van gesneuvelden, zonder vet van helden week de boog van Jonathan niet terug; ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. 23. Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. 24. Dochters van Israël, ween over Saul, die je kleedde met scharlaken, met weelde, die je sieraad van goud deed dragen op je kleding. 25. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd! Jonathan ligt gesneuveld op je hoogten! 26. Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan! Je was mij zeer lief; je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. 27. Hoe zijn de helden gevallen, de strijdwapens verloren!”

1 Samuel 31 | 2 Samuel | 2 Samuel 2

Share