35

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Ezechiël 35

Profetie over het gebergte van Seïr en over Edom

35:1 Het woord van Yahweh kwam tot mij:
35:2 Mensenkind, richt uw blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen.
35:3 Zeg ertegen: Zo zegt de Heere Yahweh: Zie, Ik zál u, Seïrgebergte! Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken en van u een verlaten woestenij maken.
35:4 Van uw steden zal Ik een puinhoop maken, en zelf zult u een woestenij worden. Dan zult u weten dat Ik Yahweh ben.
35:5 Omdat u een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid,
35:6 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere Yahweh: Voorzeker, Ik zal u tot bloed maken en bloed zal u achtervolgen. Omdat u het bloedvergieten niet hebt gehaat, zal bloed u achtervolgen.
35:7 Ik zal het Seïrgebergte tot een verlaten woestenij maken en Ik zal eruit uitroeien wie erdoorheen trekt of wie er terugkeert.
35:8 Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvelden vullen. Op uw heuvels, in uw dalen en bij al uw waterstromen, daar zullen zij liggen die vielen door het zwaard.
35:9 Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen, uw steden zullen niet meer bewoond worden. Dan zult u weten dat Ik Yahweh ben.
35:10 Omdat u zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, wij zullen ze in bezit nemen, al zou Yahweh daar zijn,
35:11 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere Yahweh: Ik zal handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig uw afgunst, waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden. Ik zal Mij onder hen bekendmaken, wanneer Ik u oordelen zal.
35:12 Dan zult u weten dat Ik, Yahweh, al uw beledigingen gehoord heb, die u tegen de bergen van Israël gesproken hebt: Ze zijn verwoest, ons tot voedsel gegeven.
35:13 U hebt u tegen Mij grootgemaakt met uw mond, en uw woorden tegen Mij overvloedig gemaakt. Ik heb ze Zelf gehoord.
35:14 Zo zegt de Heere Yahweh: Tot blijdschap van heel de aarde zal Ik u tot een woestenij maken.
35:15 Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal Ik bij u doen. U, Seïrgebergte en heel Edom, zult geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik Yahweh ben.

Ezechiël 34 | Ezechiël 36

Share