1 Korintiërs 12

1 Korintiërs 12

1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat je onwetend bent. 2. Je weet dat je heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet je je meevoeren. 3. Daarom maak ik jullie bekend dat niemand die door de Geest van Yâ-hwéh spreekt, zegt: Yâhuwshúa` is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Yâhuwshúa` is Vorst, dan door de Pure Geest. 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Almachtige. 6. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde Yâ-hwéh, Die alles in allen werkt. 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9. en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10. en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Yâhuwshúa` de Messias. 13. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 14. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 15. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? 16. En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? 17. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18. Maar nu heeft Yâ-hwéh de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 19. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20. Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. 21. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb je niet nodig. 22. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. 23. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 24. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar Yâ-hwéh heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, 25. opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. 26. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 27. Samen ben je namelijk het lichaam van Yâhuwshúa` de Messias, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 28. Yâ-hwéh nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. 29. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? 30. Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? 31. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs je een weg die dit alles nog overtreft.

1 Korintiërs 11 | 1 Korintiërs | 1 Korintiërs 13

Share