Job 36

Job 36

Vierde deel van de toespraak van Elihu

1. Elihu ging verder en zei: 2. Wacht een ogenblik op mij, en ik zal je vertellen dat er voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` nog meer woorden zijn. 3. Ik zal mijn gevoelen van ver halen, en mijn Schepper gerechtigheid geven. 4. Want werkelijk, mijn woorden zijn geen leugen; iemand die oprecht van gevoelen is, is hier bij je. 5. Zie, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is machtig, maar Hij veracht niets; machtig is de kracht van Zijn hart. 6. Hij laat de kwaaddoener niet leven, en Hij verschaft ellendigen recht. 7. Hij trekt Zijn ogen niet af van de rechtvaardige, maar Hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon, en zij worden verheven. 8. En als zij met ketenen gebonden zijn, gevangen in banden van ellende, 9. dan maakt Hij hun werk aan hen bekend, en hun overtredingen, omdat die de overhand genomen hebben. 10. Hij opent hun oor voor Zijn vermaning, en zegt dat zij zich bekeren moeten van het onrecht. 11. Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid. 12. Maar als zij niet luisteren, komen zij om door een werpspies, en geven zij de geest zonder kennis. 13. Mensen met een huichelachtig hart hopen toorn op; zij roepen niet om hulp, als Hij hen gebonden heeft. 14. Hun ziel zal in hun jeugd sterven, en hun leven onder de schandknapen eindigen. 15. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` redt de ellendige in zijn ellende, en in de onderdrukking opent Hij hun oor. 16. Zo heeft Hij ook jou weggelokt uit de mond van de benauwdheid naar de ruimte waarin geen beklemming is, en het gerecht van je tafel vol vet is. 17. Maar je bent vol van de rechtszaak van de ongelovige; de rechtszaak en het recht houden je vast. 18. Pas ervoor op dat woede je niet aanzet tot spot, zodat een groot losgeld de straf van jou niet zou kunnen afwenden. 19. Zou Hij je rijkdom waarderen, zodat je niet in benauwdheid komt, of al je krachtsinspanningen? 20. Snak niet naar de nacht waarin de volken weggaan van hun plaats. 21. Pas op, wend je niet tot onrecht, omdat je die zou verkiezen boven de ellende. 22. Zie, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is hoogverheven door Zijn kracht; wie is een Leraar als Hij? 23. Wie heeft Hem Zijn weg voorgeschreven? Of wie heeft gezegd: U hebt onrecht gedaan? 24. Denk eraan dat je Zijn werk groot maakt, dat de mensen bezingen. 25. Alle mensen zien het; de sterveling aanschouwt het van verre. 26. Zie, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is groot, en wij begrijpen Hem niet; het getal van Zijn jaren is niet te doorgronden. 27. Want Hij trekt de waterdruppels omhoog, die na Zijn damp regen uitgieten. 28. Zij laten de wolken stromen, zij druipen overvloedig op de mensen neer. 29. Kan iemand ook begrijpen hoe de wolken zich uitbreiden, en het dreunen uit Zijn hut? 30. Zie, Hij spreidt Zijn licht erover uit, en Hij bedekt de diepten van de zee. 31. Want daardoor spreekt Hij recht over de volken; Hij geeft voedsel in overvloed. 32. Met Zijn handen bedekt Hij het licht, en beveelt het zijn doel te treffen. 33. Zijn geroep kondigt Hem aan, evenals het vee de komende storm.

Job 35 | Job | Job 37

Share