Lukas 11

Lukas 11

Het gebed van Yâhuwshúa`

1. En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat één van Zijn leerlingen tegen Hem zei, toen Hij ophield: “Meester, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft.” 2. Hij zei tegen hen: “Wanneer je bidt, zeg dan: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Puur is Uw Naam. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.”

Gebedsverhoring

5. En Hij zei tegen hen: “Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, 6. want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, 7. en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. 9. En Ik zeg jullie: Bid, en je zal gegeven worden; zoek, en je zult vinden; klop, en er zal voor je opengedaan worden. 10. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11. Welke vader onder jullie zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,12. of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13. Als jij die slecht bent, je kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Pure Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”

Jezus en Beëlzebul

14. En Hij dreef een god (demon) uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de god uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. 15. Maar sommigen van hen zeiden: “Hij drijft de goden (demonen) uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.” 16. Anderen verlangden van Hem, om Hem te verzoeken, een teken uit de hemel. 17. Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen: “Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. 18. Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan standhouden? Want je zegt dat Ik door Beëlzebul de goden (demonen) uitdrijf. 19. Als Ik door Beëlzebul de goden uitdrijf, door wie drijven jullie zonen hen dan uit? Daarom zullen zij je rechters zijn. 20. Maar als Ik door de vinger van Yâ-hwéh de goden uitdrijf, dan is het Koninkrijk van Yâ-hwéh bij jullie gekomen. 21. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. 22. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem af komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. 23. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen. 24. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. 25. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. 26. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.”

De ware zaligheid

27. Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: “Gelukkig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt!” 28. Maar Hij zei: “Veeleer zijn zij gelukkig die het Woord van YAHWEH horen en het bewaren.”

Het teken van Jona

29. Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: “Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. 30. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineve een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. 31. De koningin van het Zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier! 32. De mannen van Ninevé zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier!”

De lamp van het lichaam

33. “Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien. 34. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan je oog oprecht is, is ook heel je lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel je lichaam duister. 35. Zie er dus op toe, dat het licht dat in jou is, geen duisternis is. 36. Als dus je lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.”

Het wee over de Farizeeën

37. Toen Hij dit zei, vroeg een Farizeeër aan Hem of Hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. 38. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij Zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. 39. Maar Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Welnu, Farizeeën, je reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar je binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. 40. Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? 41. Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor jou rein. 42. Maar wee jullie, Farizeeën, want je geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar je gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van Yâ-hwéh. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. 43. Wee jullie, Farizeeën, want je hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markten lief. 44. Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want je bent net als de graven die niet zichtbaar zijn: de mensen die erover lopen, weten het niet.” 45. Eén van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen Hem: “Meester, wanneer U deze dingen zegt, behandelt U ons ook smadelijk.” 46. Maar Hij zei: “Wee ook jullie, wetgeleerden, want je legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raak je die lasten niet met één van je vingers aan. 47. Wee jullie, want je bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar je vaderen hebben hen gedood. 48. Je getuigt dus dat je instemt met de daden van je vaderen, want zij hebben hen gedood en je bouwt hun grafmonumenten. 49. Daarom heeft de wijsheid van Yâ-hwéh gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, 50. opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is, 51. van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van Yâ-hwéh. Ja, Ik zeg je, het zal afgeëist worden van dit geslacht. 52. Wee jullie, wetgeleerden, want je hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf ben je niet binnengegaan en je hebt hen die binnengingen, tegengehouden.” 53. Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit te spreken: 54. zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen.

Lukas 10 | Lukas | Lukas 12

Share

Laat een reactie achter