1 Koningen 9

1 Koningen 9

1. Het gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en het huis van de koning voltooid had, en toen Salomo al zijn wensen, die hij uit wilde voeren, ten uitvoer had gebracht, 2. dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` voor de tweede maal aan Salomo verscheen, zoals Hij aan hem in Gibeon verschenen was. 3. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Ik heb je gebed en je smeekbede gehoord, die je voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat je gebouwd hebt, gezuiverd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. 4. En jij, wanneer je voor Mijn aangezicht wandelt, zoals je vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik je geboden heb, en je Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, 5. dan zal Ik de troon van je koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals Ik met betrekking tot je vader David gesproken heb: Het zal je niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. 6. Maar als jij en je kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik je voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere machtigen gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, 7. dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn Naam gezuiverd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden. 8. En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen: Waarom heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zo gedaan met dit land en met dit huis? 9. Dan zal men zeggen: Omdat zij Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, hun Almachtige, hebben verlaten, Die hun vaderen uit het land Egypte had geleid. Zij klampten zich vast aan andere machtigen en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa` al dit kwaad over hen gebracht.”

Voorspoed onder Salomo

10. En het gebeurde na verloop van twintig jaar, waarin Salomo de twee huizen gebouwd had, het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en het huis van de koning, 11. dat koning Salomo aan Hiram twintig steden in het land van Galilea gaf. Hiram, de koning van Tyrus, had Salomo gesteund met cederhout, met cipressenhout en met goud, overeenkomstig al zijn wensen. 12. En Hiram vertrok uit Tyrus om de steden te bekijken die Salomo hem had gegeven, maar ze waren niet goed in zijn ogen. 13. Daarom zei hij: “Wat zijn dat voor steden die u mij gegeven hebt, mijn broeder?” En hij noemde ze het land Kabul, zoals het tot op deze dag heet. 14. En Hiram stuurde de koning honderdtwintig talent goud. 15. Dit nu is de kwestie van de lichting voor de herendienst, die koning Salomo liet opkomen om het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, zijn eigen huis, de Millo, de muur van Jeruzalem, Hazor, Megiddo en Gezer te bouwen. 16. Farao, de koning van Egypte, was namelijk opgetrokken en had Gezer ingenomen en het met vuur verbrand, de Kanaänieten die in de stad woonden, gedood, en het aan zijn dochter, de vrouw van Salomo, als geschenk gegeven. 17. Salomo heeft toen Gezer herbouwd, en ook Laag-Beth-Horon, 18. Baälath en Tamor in de woestijn, in dat land, 19. al de voorraadsteden die Salomo had, de wagensteden, de ruitersteden, al wat hij maar verlangde te bouwen, in Jeruzalem, op de Libanon en in heel het land van zijn heerschappij. 20. Al het volk dat overgebleven was van de Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten, en Jebusieten, die niet bij de Israëlieten behoorden, 21. hun nakomelingen, die na hen in het land waren overgebleven en die de Israëlieten niet met de ban hadden kunnen slaan, hen liet Salomo opkomen om in herendienst te werken, tot op deze dag. 22. Uit de Israëlieten echter stelde Salomo geen slaaf aan. Zij waren immers strijdbare mannen, zijn dienaren, zijn bevelhebbers en zijn officieren: de bevelhebbers over zijn wagens en zijn ruiters. 23. Dit waren de opzichters over hen die aangesteld waren en die over het werk van Salomo gingen, vijfhonderdvijftig man, die de leiding hadden over het volk dat het werk verrichtte. 24. Zodra de dochter van de farao vertrokken was uit de stad van David naar haar huis, dat Salomo voor haar had gebouwd, toen heeft hij de Millo gebouwd. 25. Salomo bracht driemaal per jaar brandoffers en dankoffers op het altaar dat hij voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` had gebouwd en ook bracht hij er reukoffers, namelijk op het altaar dat voor het aangezicht van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` stond, toen hij het huis voltooid had. 26. Koning Salomo bouwde ook een vloot in Ezeon-Geber, dat bij Eloth ligt, aan de oever van de Schelfzee, in het land Edom. 27. En Hiram stuurde zijn dienaren mee met de vloot: scheepslieden, kenners van de zee, samen met de dienaren van Salomo. 28. En zij kwamen in Ofir en haalden daar goud vandaan, vierhonderdtwintig talent, en brachten het naar koning Salomo.

1 Koningen 8 | 1 Koningen | 1 Koningen 10

Share