2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 2

2:1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt,
2:2 om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht,
2:3 ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht,
2:4 als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten,
2:5 dan zul je de vrees voor Yahweh begrijpen, de kennis van Elohim vinden.
2:6 Yahweh geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
2:7 Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan,
2:8 opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn heiligen.
2:9 Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor.
2:10 Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel.
2:11 Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen,
2:12 om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt,
2:13 van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan,
2:14 van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad,
2:15 van wie de paden slinks zijn, die afwijken in hun sporen,
2:16 om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vleit,
2:17 die de leidsman van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar Elohim vergeet.
2:18 Haar huis helt immers over naar de dood, en haar sporen naar de gestorvenen.
2:19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken.
2:20 Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn, en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen.
2:21 De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven.
2:22 De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden, trouwelozen zullen ervan weggerukt worden.

Spreuken 1 | Spreuken 3

Share