Markus 16

Markus 16

De opstanding

1. En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 2. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. 3. En zij zeiden tegen elkaar: “Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen?” 4. En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. 5. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. 6. Maar hij zei tegen hen: “Wees niet ontdaan. Je zoekt Yâhuwshúa` de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. 7. Maar ga heen, zeg tegen Zijn leerlingen, en Petrus, dat Hij jullie voorgaat naar Galilea; daar zult je Hem zien, zoals Hij jullie gezegd heeft.” 8. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.

Drie verschijningen

9. En toen Yâhuwshúa` opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 10. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. 11. En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. 12. En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 13. Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet. 14. Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was. 15. En Hij zei tegen hen: “Ga heen in heel de wereld, predik de Blijde Boodschap aan alle schepselen. 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal puur (rein) worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 17. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij goden (demonen) uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18. slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” 19. Yâhuwshúa` dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van Yâ-hwéh, 20. maar zij gingen overal heen om te prediken, en Yâ-hwéh werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

Markus 15 | Markus | Lukas 1

Share