147

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 147

147:1 Loof Yahweh. Het is immers goed om voor onze Elohim psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!
147:2 Yahweh bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
147:4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
147:5 Onze Yahweh is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.
147:6 Yahweh houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.
147:7 Zing Yahweh een beurtzang met dankzegging, zing psalmen voor onze Elohim met de harp,
147:8 Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen voorziet, Die het gras op de bergen doet groeien;
147:9 Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen.
147:10 Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man.
147:11 Yahweh is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen.
147:12 Jeruzalem, roem Yahweh, o Sion, loof uw Elohim.
147:13 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden.
147:14 Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.
147:15 Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel.
147:16 Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as.
147:17 Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude?
147:18 Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.
147:19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.
147:20 Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet. Loof Yahweh.

Psalm 146 | Psalm 148

Share