Lied 147

Lied (Psalm) 147

1. Loof Yâ-hwéh. Het is immers goed om voor onze Almachtige psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang! 2. Yâ-hwéh bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. 3. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed. 4. Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 5. Onze Yâ-hwéh is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk. 6. Yâ-hwéh houdt de zachtmoedigen staande, de ongelovigen vernedert Hij, tot de grond toe. 7. Zing Yâ-hwéh een beurtzang met dankzegging, zing psalmen voor onze Almachtige met de harp, 8. Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen voorziet, Die het gras op de bergen doet groeien; 9. Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen. 10. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. 11. Yâ-hwéh is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen. 12. Jeruzalem, roem Yâ-hwéh, o Sion, loof uw Almachtige. 13. Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden. 14. Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. 15. Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel. 16. Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as. 17. Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude? 18. Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen. 19. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen. 20. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet. Loof Yâ-hwéh.

Psalm 146 | Psalmen | Psalm 148

Share