18

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Exodus 18

Jethro bij Mozes

18:1 Toen Jethro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, alles hoorde wat Elohim voor Mozes en Zijn volk Israël gedaan had, namelijk dat YAHWEH Israël uit Egypte geleid had,
18:2 nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zippora, de vrouw van Mozes (nadat deze haar teruggestuurd had),
18:3 met haar twee zonen, van wie de naam van de één Gersom was, want, had hij gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land.
18:4 En de naam van de ander was Eliëzer, want, had hij gezegd, de Elohim van mijn vader is mij tot hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van de farao.
18:5 Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en diens vrouw bij Mozes in de woestijn kwam, bij de berg van Elohim, waar Mozes zijn kamp had opgeslagen,
18:6 liet hij tegen Mozes zeggen: Ik, je schoonvader Jethro, kom naar je toe met je vrouw en met haar beide zonen die bij haar zijn.
18:7 Toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem. En zij vroegen naar elkaars welstand en gingen de tent binnen.
18:8 Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat YAHWEH ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had, al de moeite die hun onderweg getroffen had, en hoe YAHWEH hen gered had.
18:9 Jethro verheugde zich over al het goede dat YAHWEH aan Israël gedaan had, dat Hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren.
18:10 En Jethro zei: Geloofd zij YAHWEH, Die je gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de farao, Die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft!
18:11 Nu weet ik dat YAHWEH groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond Hij boven hen.
18:12 Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, voor Elohim een brandoffer en slachtoffers, en Aäron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht van Elohim de maaltijd te gebruiken met de schoonvader van Mozes.

Leiders over het volk

18:13 Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes, van de morgen tot de avond.
18:14 Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij: Wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alléén zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat?
18:15 Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader: Omdat het volk naar mij toe komt om Elohim te raadplegen.
18:16 Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van Elohim en Zijn wetten bekend.
18:17 Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed.
18:18 Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen.
18:19 Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en Elohim zal met je zijn. Jíj moet het volk bij Elohim vertegenwoordigen en jíj moet de zaken voor Elohim brengen.
18:20 Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen.
18:21 Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen.
18:22 Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen, en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen.
18:23 Als je dit doet en Elohim het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan.
18:24 Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had.
18:25 Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk: leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien.
18:26 Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes, maar over elke kleine zaak oordeelden zij zelf.
18:27 Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan, en deze ging terug naar zijn land.

Exodus 17 | Exodus | Exodus 19

Share