104

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 104

104:1 Loof Yahweh, mijn ziel. Yahweh, mijn Elohim, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed.
104:2 Hij hult Zich met het licht als een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed.
104:3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind.
104:4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur.
104:5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.
104:6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt, het water stond tot boven de bergen.
104:7 Door Uw bestraffing vluchtten ze, ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.
104:8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die U ervoor bestemd had.
104:9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken.
104:10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen door stromen.
104:11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst.
104:12 Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem klinkt tussen de takken.
104:13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.
104:14 Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort:
104:15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.
104:16 De bomen van Yahweh worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft.
104:17 Daar nestelen de vogeltjes, de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.
104:18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen.
104:19 Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat.
104:20 U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht; daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten.
104:21 De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van Elohim hun voedsel.
104:22 Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun holen.
104:23 De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk, tot de avond toe.
104:24 Hoe groot zijn Uw werken, o Yahweh, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.
104:25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote.
104:26 Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt om hem erin te laten spelen.
104:27 Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.
104:28 Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.
104:29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof.
104:30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.
104:31 De heerlijkheid van Yahweh zij voor eeuwig, laat Yahweh Zich verblijden in Zijn werken.
104:32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.
104:33 Ik zal voor Yahweh zingen in mijn leven, ik zal voor mijn Elohim psalmen zingen, mijn leven lang.
104:34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in Yahweh verblijden.
104:35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn. Zegen Yahweh, mijn ziel. Loof Yahweh.

Psalm 103 | Psalm 105

Share