Jesaja 19

Jesaja 19

1. De last over Egypte. Zie, Yâ-hwéh rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste. 2. Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. 3. De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik zal hun plannen in de war brengen. Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders, de geesten van doden, en de waarzeggers. 4. Ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren; een wrede koning zal over hen heersen, spreekt Yâ-hwéh van de hemelse machten. 5. Het water uit de zee zal opdrogen, en de rivier zal verzanden en droogvallen. 6. De rivierarmen gaan stinken; het water in de rivieren van Egypte zakt, ze vallen droog. Het riet en de biezen verwelken. 7. De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl, en alles wat ingezaaid is langs de Nijl, zullen verdorren, verwaaien; en het zal er niet meer zijn. 8. Treuren zullen de vissers, en rouwen allen die vishaken uitwerpen in de Nijl; en zij die werpnetten uitzetten over het water, zullen verkommeren. 9. De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden, evenals de wevers van linnen. 10. Hun wevers zullen verslagen zijn, alle loonarbeiders zielsbedroefd. 11. De vorsten van Zoan zijn enkel dwazen; de wijzen, de raadgevers van de farao – hun raad is dom. Hoe kun je dan tegen de farao zeggen: “Ik ben een zoon van wijzen, een zoon van de koningen vanouds?” 12. Waar zijn zij dan, je wijzen? Laten zij je toch vertellen, als zij het al weten, wat Yâ-hwéh van de hemelse machten besloten heeft over Egypte. 13. De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen, de vorsten van Nof zijn bedrogen; zij die de hoeksteen zijn van hun stammen, doen Egypte dwalen. 14. Yâ-hwéh heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken; zij hebben Egypte doen dwalen, in al zijn doen, zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel. 15. En Egypte zal geen werk hebben dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen. 16. Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van Yâ-hwéh van de hemelse machten, die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt. 17. Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van Yâ-hwéh van de hemelse machten dat Hij tegen hen genomen heeft. 18. Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren bij Yâ-hwéh van de hemelse machten. Eén ervan zal genoemd worden: Stad van de zon. 19. Op die dag zal Yâ-hwéh een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor Yâ-hwéh staan. 20. Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor Yâ-hwéh van de hemelse machten, in het land Egypte. Wanneer zij tot Yâ-hwéh zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Verlosser en Meester zenden; Die zal hen redden. 21. Dan zal Yâ-hwéh aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen Yâ-hwéh kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en Yâ-hwéh gelofte doen en die nakomen. 22. Zo zal Yâ-hwéh de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot Yâ-hwéh bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen. 23. Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs Yâ-hwéh dienen. 24. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. 25. Want Yâ-hwéh van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: “Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!”

Jesaja 18 | Jesaja | Jesaja 20

Share