19

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jesaja 19

19:1 De last over Egypte. Zie, Yahweh rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste.
19:2 Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk.
19:3 De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik zal hun plannen in de war brengen. Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders, de geesten van doden, en de waarzeggers.
19:4 Ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren; een wrede koning zal over hen heersen, spreekt Yahweh, Yahweh van de legermachten.
19:5 Het water uit de zee zal opdrogen, en de rivier zal verzanden en droogvallen.
19:6 De rivierarmen gaan stinken; het water in de rivieren van Egypte zakt, ze vallen droog. Het riet en de biezen verwelken.
19:7 De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl, en alles wat ingezaaid is langs de Nijl, zullen verdorren, verwaaien; en het zal er niet meer zijn.
19:8 Treuren zullen de vissers, en rouwen allen die vishaken uitwerpen in de Nijl; en zij die werpnetten uitzetten over het water, zullen verkommeren.
19:9 De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden, evenals de wevers van linnen.
19:10 Hun wevers zullen verslagen zijn, alle loonarbeiders zielsbedroefd.
19:11 De vorsten van Zoan zijn enkel dwazen; de wijzen, de raadgevers van de farao – hun raad is dom. Hoe kunt u dan tegen de farao zeggen: Ik ben een zoon van wijzen, een zoon van de koningen vanouds?
19:12 Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij u toch vertellen, als zij het al weten, wat Yahweh van de legermachten besloten heeft over Egypte.
19:13 De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen, de vorsten van Nof zijn bedrogen; zij die de hoeksteen zijn van hun stammen, doen Egypte dwalen.
19:14 Yahweh heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken; zij hebben Egypte doen dwalen, in al zijn doen, zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel.
19:15 En Egypte zal geen werk hebben dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen.
19:16 Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van Yahweh van de legermachten, die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt.
19:17 Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van Yahweh van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft.
19:18 Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren bij Yahweh van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad van de zon.
19:19 Op die dag zal Yahweh een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor Yahweh staan.
19:20 Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor Yahweh van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot Yahweh zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden.
19:21 Dan zal Yahweh aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen Yahweh kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en Yahweh gelofte doen en die nakomen.
19:22 Zo zal Yahweh de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot Yahweh bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.
19:23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs Yahweh dienen.
19:24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
19:25 Want Yahweh van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

Jesaja 18 | Jesaja 20

Share